Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH TỈNH HÀ NAM NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 2901/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2015, Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận, thống nhất của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2015 của tỉnh Hà Nam với các nội dung sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2015: 7.922.800.031.334 đồng, gồm:

- Thu cân đối ngân sách trên địa bàn: 3.464.010.776.404 đồng

- Thu kết dư ngân sách: 30.248.019.318 đồng

- Thu chuyển nguồn: 1.013.566.411.264 đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.170.881.928.716 đồng

- Thu phản ánh qua ngân sách: 174.092.895.632 đồng

- Thu vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 70.000.000.000 đồng

Trong tổng thu ngân sách Nhà nước: 7.922.800.031.334 đồng, ngân sách địa phương được hưởng là: 7.209.987.187.933 đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2015: 7.169.997.200.543 đồng, gồm:

- Chi ngân sách cấp tỉnh: 4.373.507.666.114 đồng.

- Chi ngân sách cấp huyện: 1.873.091.296.788 đồng.

- Chi ngân sách cấp xã: 923.398.237.641 đồng.

3. Chênh lệch thu - chi ngân sách địa phương năm 2015: 39.989.987.390 đồng, bao gồm:

- Ngân sách cấp tỉnh: 7.763.243.257 đồng

- Ngân sách cấp huyện: 17.599.185.020 đồng

- Ngân sách cấp xã: 14.627.559.113 đồng.

4. Xử lý kết dư ngân sách các cấp:

- Chuyển vào thu ngân sách cấp tỉnh năm 2016: 3.881.621.629 đồng

- Chuyển vào quỹ dự trữ tài chính ĐP năm 2016: 3.881.621.628 đồng

- Chuyển vào thu ngân sách cấp huyện năm 2016: 17.599.185.020 đồng

- Chuyển vào thu ngân sách cấp xã năm 2016: 14.627.559.113 đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- BTV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi