Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 28/2021/QH15

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ PHÓ CHỦ TỊCH VÀ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 20/TTr-CTN ngày 28 tháng 7 năm 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh ngày 28 tháng 7 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ là Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Điều 2

Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước, các ông, bà có tên sau đây là Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh:

1. Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội.

2. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

3. Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

4. Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2021.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Vương Đình Huệ