Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 159/2021/QH14

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN PHÓ CHỦ TỊCH VÀ MỘT SỐ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 12/TTr-CTN ngày 08 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh ngày 08 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Điều 2

Các ông có tên sau đây giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh:

1. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

2. Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2021.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Vương Đình Huệ