Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 155/2021/QH14

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA MIỄN NHIỆM MỘT SỐ PHÓ CHỦ TỊCH VÀ MỘT SỐ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia tại Tờ trình số 208/TTr-HĐBCQG ngày 07 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia ngày 07 tháng 4 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với các bà có tên sau đây:

1. Bà Tòng Thị Phóng.

2. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Điều 2

Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với các ông có tên sau đây:

1. Ông Phạm Minh Chính.

2. Ông Ngô Xuân Lịch.

3. Ông Uông Chu Lưu.

4. Ông Phùng Quốc Hiển.

5. Ông Trần Văn Túy.

6. Ông Nguyễn Hạnh Phúc.

7. Ông Lê Vĩnh Tân.

8. Ông Lê Quốc Phong.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2021.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Vương Đình Huệ