Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 156/2021/QH14

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM MỘT SỐ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 10/TTr-CTN ngày 07 tháng 4 năm 2021,

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh ngày 07 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh đối với các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

2. Ông Ngô Xuân Lịch.

3. Ông Phạm Bình Minh.

Điều 2

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2021.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Vương Đình Huệ