Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN VÀ THÀNH LẬP MỚI THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA III, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức hoạt động thôn, tổ dân ph;

Căn cứ Thông tư s 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức hoạt động thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 4295/TTr-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đk Nông về việc đề nghị sáp nhập, đổi tên và thành lập mới thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sáp nhập, đổi tên và thành lập mới một số thôn, tổ dân phố (Viết tắt là TDP) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

1. Huyện Đắk Mil

a) Thị trấn Đắk Mil

- Sáp nhập một phần của TDP 1 gồm 117 hộ với toàn bộ TDP 2, toàn bộ TDP 3 và toàn bộ TDP 6 để thành lập TDP 1 (mới) gồm có 428 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ TDP 4 với toàn bộ TDP 15 để thành lập TDP 2 (mới) gồm có 261 hộ.

- Sáp nhập một phần TDP 12 gồm 30 hộ và một phần TDP 16 gồm 49 hộ với toàn bộ TDP 11 để thành lập TDP 3 (mới) gồm co 234 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại TDP 12 gồm 166 hộ với phần còn lại TDP 16 gồm 90 hộ để thành lập TDP 4 (mới) gồm có 256 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại TDP 1 gồm 113 hộ với toàn bộ TDP 9 để thành lập TDP 9 (mới) gồm có 317 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ TDP 10 với toàn bộ TDP 14 để thành lập TDP 10 (mới) gồm có 444 hộ.

- Đổi tên TDP 13 thành TDP 5 gồm có 268 hộ.

- Đổi tên TDP 5 thành TDP 6 gồm có 210 hộ.

b) Xã Đk Lao

- Sáp nhập toàn bộ Thôn 1 với toàn bộ Thôn 2 và toàn bộ Thôn 3 để thành lập Thôn Đắc Xuân (mới) gồm có 350 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn 4 với toàn bộ Thôn 6 để thành lập Thôn Đắc Phúc (mới) gồm có 271 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn 8a với toàn bộ Thôn 8b để thành lập Thôn Đắc Lộc (mới) gồm có 213 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn 9a với toàn bộ Thôn 9b để thành lập Thôn Đắc Thủy (mới) gồm có 316 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn 10a với toàn bộ Thôn 13 để thành lập Thôn Đắc Kim (mới) gồm có 195 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn 10b với toàn bộ Thôn 11 a để thành lập Thôn Đắc Tâm (mới) gồm có 248 hộ.

- Đổi tên Thôn 5 thành Thôn Đắc Quang gồm có 183 hộ.

- Đổi tên Thôn 7 thành Thôn Đắc Lợi gồm có 188 hộ.

- Đổi tên Thôn 11b thành Thôn Đắc An gồm có 107 hộ.

- Đổi tên Thôn 12 thành Thôn Đắc Thọ gồm có 90 hộ.

c) Xã Đk N'Drót

- Sáp nhập một phần Thôn 9 gồm 29 hộ với toàn bộ Thôn 3 để thành lập Thôn 3 (mới) gồm có 184 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại Thôn 9 gồm 25 hộ với toàn bộ Thôn 10 để thành lập Thôn 9 (mới) gồm có 150 hộ.

d) Xã Đk R 'La

- Sáp nhập toàn bộ Thôn 4 với toàn bộ Thôn 9 để thành lập Thôn 4 (mới) gồm có 316 hộ.

- Đổi tên Thôn 12 thành Thôn 9 gồm có 185 hộ.

2. Huyện Cư Jút

a) Xã Đk Wil

- Sáp nhập toàn bộ Thôn 4 với toàn bộ Thôn 5 để thành lập Thôn 5 (mới) gồm có 173 hộ.

- Sáp nhập một phần Thôn 2 gồm 30 hộ với toàn bộ Buôn Knã để thành lập Buôn Knã (mới) gồm có 103 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại Thôn 2 gồm 74 hộ với toàn bộ Thôn 3 để thành lập Thôn 2 (mới) gồm có 140 hộ.

b) Xã Đắk Drông

- Sáp nhập toàn bộ Thôn 1 với toàn bộ Thôn 2 để thành lập Thôn Cao Lạng (mới) gồm có 150 hộ.

- Sáp nhập một: phần Thôn 15 gồm 09 hộ và một phần Thôn 14 gồm 37 hộ vào Bon U Sroong để thành lập Bon U Sroong (mới) gồm có 163 hộ.

- Sáp nhập một phần Thôn 15 gồm 88 hộ vào phần còn lại của Thôn 14 gồm 124 hộ để thành lập Thôn 14 (mới) gồm có 212 hộ.

- Phần còn lại Thôn 15 thành lập Thôn 15 (mới) gồm có 314 hộ.

c) Xã Ea Pô

- Sáp nhập một phần Thôn Tân Thành gồm 20 hộ với toàn bộ Thôn Phú Sơn để thành lập Thôn Phú Sơn (mới) gồm có 176 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại Thôn Tân Thành gồm 34 hộ với toàn bộ Thôn Thanh Nam để thành lập Thôn Thanh Nam (mới) gồm có 149 hộ.

- Thành lập Thôn Ba Tầng (mới) trên cơ sở cụm dân cư Ba Tầng gồm có 154 hộ.

3. Huyện Tuy Đức

a) Xã Đk Ngo

Sáp nhập toàn bộ Thôn 7 với toàn bộ Thôn Tân Bình để thành lập Thôn Tân Bình (mới) gồm có 174 hộ.

b) Xã Qung Tâm

Sáp nhập toàn bộ Thôn 3 với toàn bộ Thôn 2 để thành lập Thôn 2 (mới) gồm có 226 hộ.

4. Huyện Đắk R’lấp

a) Xã Đk Sin

Sáp nhập toàn bộ Thôn 5 với toàn bộ Thôn 14 để thành lập Thôn 5 (mới) gồm có 260 hộ.

b) Xã Hưng Bình

- Sáp nhập một phần Thôn 4 gồm 15 hộ với toàn bộ Thôn 2 để thành lập Thôn 2 (mới) gồm có 286 hộ.

- Sáp nhập một phần Thôn 4 gồm 23 hộ và một phần Thôn 7 gồm 13 hộ với toàn bộ Thôn 5 để thành lập Thôn 5 (mới) gồm có 112 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại Thôn 4 gồm 53 hộ với toàn bộ Thôn 6 để thành lập Thôn 6 (mới) gồm có 208 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại Thôn 7 gồm 43 hộ với toàn bộ Bon Châu Mạ để thành lập Bon Châu Mạ (mới) gồm có 148 hộ.

c) Thị trn Kiến Đức

- Sáp nhập toàn bộ TDP 9 với toàn bộ TDP 1 để thành lập TDP 1 (mới) gồm có 547 hộ.

- Sáp nhập một phần TDP 7 gồm 58 hộ với toàn bộ TDP 6 để thành lập TDP 6 (mới) gồm có 370 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại TDP 7 gồm 69 hộ với toàn bộ TDP 8 để thành lập TDP 8 (mới) gồm có 313 hộ.

d) Xã Nhân Đạo

- Sáp nhập một phần Thôn 1 gồm 50 hộ với toàn bộ Thôn 3 để thành lập Thôn 3 (mới) gồm có 254 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại Thôn 1 gồm 30 hộ với toàn bộ Thôn 4 để thành lập Thôn 4 (mới) gồm có 171 hộ.

5. Huyện Krông Nô

a) Thị trấn Đắk Mâm

- Sáp nhập một phần TDP 1 gồm 113 hộ với toàn bộ TDP 2 và một phần TDP 3 gồm 11 hộ để thành lập TDP 1 (mới) gồm có 279 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại TDP 1 gồm 16 hộ với phần còn lại TDP 3 gồm 119 hộ và một phần TDP 4 gồm 65 hộ để thành lập TDP 2 (mới) gồm có 200 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại TDP 4 gồm 51 hộ và toàn bộ TDP 5, toàn bộ TDP 6 để thành lập TDP 3 (mới) gồm có 411 hộ.

- Đổi tên TDP 7 thành TDP 4 gồm có 194 hộ.

b) Xã Nam Xuân

- Sáp nhập toàn bộ Thôn Đắk Thanh với toàn bộ Thôn Nam Hợp để thành lập Thôn Đắk Thanh (mới) gồm có 244 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn Sơn Hà với toàn bộ Thôn Nam Sơn để thành lập Thôn Sơn Hà (mới) gồm có 212 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn Đắk Tân với toàn bộ Thôn Đắk Sơn để thành lập Thôn Đắk Sơn (mới) gồm có 243 hộ.

c) Xã Nam Đà

- Sáp nhập toàn bộ Thôn Nam Thanh với toàn bộ Thôn Nam Thắng để thành lập Thôn Nam Thắng (mới) gồm có 233 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn Nam Anh với toàn bộ Thôn Nam Phú để thành lập Thôn Nam Phú (mới) gồm có 299 hộ.

d) Xã Đk Drô

- Sáp nhập toàn bộ Thôn Đắk Trung với toàn bộ Thôn Đắk Xuân để thành lập Thôn Đắk Xuân (mới) gồm có 259 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn Đắk Lập với toàn bộ Buôn K62 để thành lập Buôn K62 (mới) gồm có 476 hộ.

đ) Xã Đk Nang

- Sáp nhập toàn bộ Thôn Phú Mỹ với toàn bộ Buôn Krue để thành lập Buôn Krue (mới) gồm có 190 hộ.

- Chia tách một phần của Thôn Phú Tân gồm 210 hộ (khu vực dân cư tại Đèo 52) để thành lập Thôn Phú Tiến (mới). Thôn Phú Tân (còn lại) gồm có 120 hộ.

e) Xã Buôn Choah

- Sáp nhập một phần Thôn Nam Tiến gồm 07 hộ với toàn bộ Thôn Cao Sơn để thành lập Thôn Cao Sơn (mới) gồm có 137 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại Thôn Nam Tiến gồm 38 hộ với toàn bộ Thôn Thanh Sơn để thành lập Thôn Thanh Sơn (mới) gồm có 122 hộ.

6. Huyện Đắk Song

a) Thị trấn Đức An

- Sáp nhập toàn bộ TDP 3 với một phần TDP 4 gồm 40 hộ và một phần TDP 5 gồm 34 hộ để thành lập TDP 3 (mới) gồm có 216 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại TDP 4 gồm 106 hộ với phần còn lại TDP 5 gồm 109 hộ để thành lập TDP 4 (mới) gồm có 215 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ TDP 6 với toàn bộ TDP 7 để thành lập TDP 6 (mới) gồm có 337 hộ.

b) Xã Nam Bình

Sáp nhập toàn bộ Thôn 1 với toàn bộ Thôn 2 và toàn bộ Thôn 3 để thành lập Thôn Bình An (mới) gồm có 364 hộ.

c) Xã Đk Hòa

- Sáp nhập toàn bộ Thôn Tân Bình 1 với toàn bộ Thôn Tân Bình 2 để thành lập Thôn Tân Bình (mới) gồm có 293 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn Đắk Hòa 1 với toàn bộ Thôn Đắk Hòa 2 để thành lập Thôn Đắk Hòa (mới) gồm có 290 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn Đắk Sơn 2 với toàn bộ Thôn Đắk Sơn 3 để thành lập Thôn Đắk Sơn (mới) gồm có 268 hộ.

d) Xã Đắk Mol

- Sáp nhập toàn bộ Thôn 4 với toàn bộ Thôn 5 để thành lập Thôn 4 (mới) gồm có 244 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Bon Blân với toàn bộ Bon Mpôl để thành lập Bon A3 (mới) gồm có 294 hộ.

- Sáp nhập một phần Thôn 3A3 gồm 51 hộ với toàn bộ Bon RLông để thành lập Bon RLông (mới) gồm có 218 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại Thôn 3A3 gồm 51 hộ với toàn bộ Bon Ja Ry để thành lập Bon BuJri (mới) gồm có 237 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn E29.1 với toàn bộ Thôn E29.2 và toàn bộ Thôn E29.3 để thành lập Thôn E29 (mới) gồm có 345 hộ.

đ) Xã Thuận Hạnh

- Sáp nhập một phân Thôn Thuận Tiến gồm 60 hộ với một phần Thôn Thuận Tân gồm 154 hộ để thành lập Thôn Thuận Tân (mới) gồm có 214 hộ.

- Sập nhập một phần Thôn Thuận Thành gồm 199 hộ với phần còn lại Thôn Thuận Tiến gồm 45 hộ với phần còn lại của Thôn Thuận Tân gồm 51 hộ để thành lập Thôn Thuận Thành (mới) gồm có 295 hộ.

- Sáp nhập một phần Thôn Thuận Hưng gồm 50 hộ với một phần Thôn Thuận Đồng gồm 45 hộ và toàn bộ Thôn Thuận Hải để thành lập Thôn Thuận Hải (mới) gồm có 215 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn Thuận Tình với phần còn lại Thôn Thuận Hưng gồm 78 hộ và phần còn lại thôn Thuận Đồng gồm 24 hộ để thành lập Thôn Thuận Tình (mới) gồm có 222 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại của Thôn Thuận Thành gồm 42 hộ với toàn bộ Thôn Thuận Hòa để thành lập Thôn Thuận Hòa (mới) gồm có 189 hộ.

e) Xã Thuận Hà

- Sáp nhập một phần Thôn 3 gồm 57 hộ với toàn bộ Thôn 2 để thành lập Thôn 2 (mới) gồm có 272 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại Thôn 3 gồm 142 hộ với toàn bộ Thôn 4 để thành lập Thôn 3 (mới) gồm có 299 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn 5 với toàn bộ Thôn 6 để thành lập Thôn 5 (mới) gồm có 285 hộ.

- Sáp nhập một phần Thôn 8 gồm 73 hộ với toàn bộ Thôn 7 để thành lập Thôn 7 (mới) gồm có 202 hộ.

- Thôn 8 (còn lại) gồm có 279 hộ.

g) Xã Đk N ’Drung

- Sáp nhập toàn bộ Bon N’Jăr với toàn bộ Bon Bu Prâng và toàn bộ Bon Bu N’Drung Lu để thành lập Bon N’Jrang Lu (mới) gồm có 203 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Bon Bu Đốp với toàn bộ Bon Tu Soay và toàn bộ Bon Bu N’Drung để thành lập Bon Bu N’Drung (mới) gồm có 243 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn Đắk R’mo với toàn bộ Thôn Đắk R’mo 1 để thành lập Thôn Đắk R’mo (mới) gồm có 202 hộ.

- Sáp nhập một phần Thôn Đắk Kual 5 gồm 57 hộ với toàn bộ Thôn Đắk Tiên và toàn bộ Thôn Đắk Tiên 1 để thành lập Thôn Đắk Tiên (mới) gồm có 250 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn Đắk Kual 1 với toàn bộ Thôn Đắk Kual 2 và toàn bộ Thôn Đắk Kual 4 để thành lập Thôn Đắk Kual 2 (mới) gồm có 341 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn Đắk Kual 3 với toàn bộ Thôn Đắk Kual 6 để thành lập Thôn Đắk Kual 3 (mới) gồm có 259 hộ.

- Sáp nhập một phần Thôn 7 gồm 295 hộ với toàn bộ Bon Bu Boong để thành lập Bon Bu Boong (mới) gồm có 460 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại Thôn 7 gồm 34 hộ với toàn bộ Bon Bu Rwah để thành lập Bon Bu Rwah (mới) gồm có 206 hộ.

- Sáp nhập một phần Thôn Đắk Kual 5 gồm 223 hộ với toàn bộ Thôn Đắk Kual để thành lập Thôn Đắk Kual (mới) gồm có 448 hộ.

- Thôn Đắk Kual 5 còn lại gồm có 385 hộ.

h) Xã Nâm N’Jang

- Sáp nhập toàn bộ Thôn 1 với toàn bộ Thôn Đắk Lư để thành lập Thôn 1 (mới) gồm có 314 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn 3 với toàn bộ Thôn Bùng Binh để thành lập Thôn 3 (mới) gồm có 371 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn 5 với toàn bộ Thôn 6 và toàn bộ Thôn 8 để thành lập Thôn 6 (mới) gồm có 314 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn 7 với toàn bộ Bản Đắk Lép để thành lập Bản Đắk Lép (mới) gồm có 272 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn 9 với toàn bộ Thôn Bong Ring để thành lập Thôn 9 (mới) gồm có 309 hộ.

i) Xã Trường Xuân

- Sáp nhập toàn bộ Bon Jâng Plây 2 với toàn bộ Bon Bu Păh để thành lập Bon Bu Păh (mới) gồm có 299 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Bon Bu N’Jang với toàn bộ Bon Bu Bơ để thành lập Bon N’Jang Bơ (mới) gồm có 390 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Bon Boong Ding với toàn bộ Bon Jâng Plây 1 để thành lập Bon Ding Plei (mới) gồm có 463 hộ.

- Sáp nhập một phần Thôn 7 gồm 118 hộ với toàn bộ Bon Jâng Plây 3 để thành lập Bon Jâng Plây 3 (mới) gồm có 360 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại Thôn 7 gồm 80 hộ với toàn bộ Thôn 10 để thành lập Thôn 10 (mới) gồm có 327 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Thôn 8 với toàn bộ Thôn 9 để thành lập Thôn 8 (mới) gồm có 346 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ Bon Păng Sim với toàn bộ Thôn 11 để thành lập Bon Păng Sim (mới) gồm có 310 hộ.

* Sau khi thực hiện sáp nhập, đổi tên và thành lập mới thôn, tdân phố, toàn tnh có 713 thôn, TDP (giảm 76 thôn, bon, bản, TDP so với hiện nay).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập, đổi tên và thành lập mới các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa III, Kỳ họp Bất thường thông qua ngày 27 tháng 9 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của Quốc hội;
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu của HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm lưu trữ lịch sử;
- Lưu: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hoa