Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2016/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 9 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

SA ĐI MỘT S ĐIU CA NGH QUYT S162/2015/NQ-HĐND NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2015 CA HI ĐNG NHÂN DÂN TNH VVIC QUY ĐNH MT S CHÍNH SÁCH PHÁT TRIN THTHAO THÀNH TÍCH CAO TNH HÀ TĨNH GIAI ĐON 2016 - 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 292/TTr-UBND, ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Điều 1 của Nghị quyết số 162/2015/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2017; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số điểm tại Điều 1 của Nghị quyết số 162/2015/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2017 như sau:

1. Điểm 2 khoản I Điều 1 được sửa đổi như sau:

Đối tượng áp dụng: Vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh.

2. Tiểu tiết a, b tiết 1.1; tiểu tiết a, b, c tiết 1.2 điểm 1 khoản IV Điều 1 được sửa đổi như sau:

Chế độ tiền công đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu thực hiện theo quy định tại Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL, ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 32/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu.

3. Tiết 2.1 điểm 2 khoản IV Điều 1 được sửa đổi như sau:

Trong thời gian tập trung tập luyện, tập huấn chuẩn bị thi đấu theo quyết định triệu tập của cấp có thẩm quyền được hưởng mức:

a) Đội tuyển tỉnh: 120.000 đồng/người/ngày;

b) Đội tuyển trẻ tỉnh: 100.000 đồng/người/ngày (nếu có đội tuyển tập trung);

c) Đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh: 80.000 đồng/người/ngày.

4. Đoạn 2 tiết 2.2 điểm 2 khoản IV Điều 1 được sửa đổi như sau:

Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh: 150.000 đng/người/ngày.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 24 tháng 9 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- Các Văn phòng: Tnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm CB-TH VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Thông tin VP HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn