Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 71/NQ-HĐND
NGÀY 08/12/2017 CỦA HĐND TỈNH VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật số sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018 ;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bổ sung thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1218/BC-KTNs ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, như sau:

1. Điều chỉnh định hướng thăm dò, khai thác giai đoạn 2021 - 2030 của 02 điểm mỏ đất sét gạch ngói tại Phụ lục số 05 kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND (Phụ lục số 01).

2. Bổ sung danh mục 01 điểm mỏ đất sét gạch ngói tại Phụ lục số 05 (Phụ lục số 02) và 01 điểm mỏ đá vôi tại Phụ lục số 03 kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND (Phụ lục số 03).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khóa XIV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm: Thông tin tỉnh; LTLS tỉnh;
- TT Đảng ủy; HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Hưng

 

PHỤ LỤC SỐ 01

CHỈNH ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT SÉT GẠCH NGÓI TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
(Kèm theo Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh)

STT

Tên mỏ

Địa điểm

Định hướng thăm dò, khai thác giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND

Định hướng thăm dò, khai thác giai đoạn 2021 - 2030 sau chỉnh

Ghi chú

1

Bản Bon

Xã Mường Bon, huyện Mai Sơn

300.000 m3

280.000 m3

 

2

Bản Bắt

Xã Sập Vạt và thị trấn Yên Châu

600.000 m3

240.000 m3

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

BỔ SUNG DANH MỤC QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT SÉT GẠCH NGÓI TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh)

  Đơn vị: Nghìn m3

STT

Tên mỏ

Địa điểm

Quy hoạch thăm dò, khai thác đến năm 2020

Quy hoạch thăm dò, khai thác giai đoạn 2021 - 2030

Thẩm quyền cấp phép

Ghi chú

1

 Đất sét gạch ngói

 

 

 

 

 

1.1

 Bản Xum Côn

Xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã

40

400

UBND tỉnh

 

 

PHỤ LỤC SỐ 03

BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG ĐÁ XÂY DỰNG TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh)

  Đơn vị: Nghìn m3

STT

Tên mỏ

Địa điểm

Quy hoạch thăm dò, khai thác đến năm 2020

Quy hoạch thăm dò, khai thác giai đoạn 2021 - 2030

Thẩm quyền cấp phép

Ghi chú

1

Đá Xây dựng

 

 

 

 

 

11

Bản Diệt

Xã Tân Lang, huyện Phù Yên

100

1.000

UBND tỉnh