Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2014/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014 và nhất trí thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương; tranh thủ tối đa các nguồn ngoại lực, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để đẩy mạnh phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng tăng trưởng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo.

a. Các chỉ tiêu về kinh tế

- Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 9,5% (tính theo giá so sánh 1994), trong đó:

+ Nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,3%.

+ Công nghiệp, xây dựng tăng 11,5%.

+ Dịch vụ tăng 11,8%.

- Tỷ trọng nông, lâm, thủy sản - công nghiệp và xây dựng - dịch vụ trong GRDP là 27,7% - 30,4% - 41,9%.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5%.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu 670 triệu USD.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 4.822 tỷ đồng (chưa kể thu vay và tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước); trong đó: thu nội địa 3.800 tỷ đồng.

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh dự kiến huy động 25.930 tỷ đồng, bằng 42,5% GRDP.

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 49,5%.

b. Các chỉ tiêu xã hội

- Mức giảm tỷ suất sinh 0,3‰.

- Tạo việc làm mới cho 29.600 lao động.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, bồi dưỡng nghề đạt 46%.

- Tỷ lệ hộ nghèo còn 6,25%.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 70%.

- Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ đạt 98,7%

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn dưới 12,5%.

c. Các chỉ tiêu môi trường

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 95%.

- Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch 75%.

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom 80%.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Cơ bản tán thành với các nhóm nhiệm vụ và giải pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh trình và kiến nghị trong các Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý những vấn đề trọng tâm sau đây:

1. Về kinh tế

Tập trung rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, có giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; khuyến khích các ngành hàng có lợi thế như gỗ nội thất, may mặc, thức ăn chăn nuôi, thủy hải sản, bia, dược phẩm, may mặc và các sản phẩm mà thị trường trong nước và xuất khẩu đang có nhu cầu lớn.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư để triển khai các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án đầu tư mới đã đăng ký và cấp phép đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm khâu giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Phối hợp với nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để chuẩn bị triển khai dự án Tổ hợp lọc hóa dầu tại khu kinh tế Nhơn Hội và dự án Khu phức hợp công nghiệp-thương mại-dịch vụ và đô thị VSIP. Kiểm tra và kiên quyết thu hồi các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chậm triển khai.

Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách để giữ ổn định và sử dụng có hiệu quả đất lúa; tập trung phát triển sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn. Ưu tiên nguồn lực và huy động toàn xã hội tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo giành thắng lợi sản xuất vụ Đông Xuân 2014 - 2015. Tiếp tục chỉ đạo khôi phục và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp quản lý dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, xử lý các vụ phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép, triển khai quyết liệt phương án phòng chống cháy rừng. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý đất đai, kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời các vi phạm về bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản xa bờ, chính sách phát triển thủy sản. Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình đánh bắt, bảo quản cá ngừ đại dương để xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.

Tiếp tục phát triển các hoạt động thương mại, xuất khẩu, du lịch, dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển các hoạt động thương mại đi đôi với việc thực hiện tốt công tác bình ổn giá cả, tăng cường công tác quản lý thị trường, coi trọng công tác phát triển thị trường trong nước và địa phương, thực hiện chính sách để khuyến khích tiêu dùng nội địa. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường liên kết, hợp tác với các địa phương trong cả nước để phát triển thương mại. Tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng Quy Nhơn đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua cảng, kêu gọi đầu tư Cảng Nhơn Hội. Nâng cao chất lượng vận tải, bảo đảm phục vụ lưu thông hàng hóa và nhu cầu đi lại an toàn của nhân dân.

Tăng cường chỉ đạo điều hành dự toán ngân sách năm 2015 bằng các biện pháp khai thác tốt các nguồn thu, kích thích tạo nguồn thu mới, chống thất thu và lạm thu. Thực hành tiết kiệm chi ngân sách; chống lãng phí trong sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vực khác. Khuyến khích đẩy mạnh phát triển các hoạt động dịch vụ công cho các đơn vị sự nghiệp có thu. Xây dựng lộ trình phân cấp thu thuế giai đoạn 2016 - 2020.

Tập trung huy động các nguồn vốn trong xã hội cho đầu tư phát triển. Huy động tối đa nguồn nhân lực, tất cả các nguồn vốn; ưu tiên vốn đầu tư để trả nợ và đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, chú trọng hạ tầng giao thông, thủy lợi và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư, Luật Xây dựng. Thực hiện đầy đủ và nhất quán nội dung Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách và vốn trái phiếu Chính phủ nhằm giảm thất thoát lãng phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác sắp xếp, phân loại các doanh nghiệp nhà nước; hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa và kế hoạch thoái vốn cho các doanh nghiệp đã cổ phần hóa ở các ngành, lĩnh vực Nhà nước không cần tiếp tục nắm giữ cổ phần hoặc cổ phần chi phối,... Khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước phát triển và thu hút các doanh nghiệp ngoài tỉnh phát triển sản xuất kinh doanh. Tăng cường chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã hiện có, đặc biệt là các HTX Nông nghiệp để làm cầu nối giữa doanh nghiệp và nông dân trong triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các loại hình doanh nghiệp trong hợp tác xã, các hình thức liên hiệp hợp tác xã, các hình thức hợp tác đa dạng trong các lĩnh vực. Tiếp tục triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Bình Định với các tỉnh trong nước và các tỉnh Nam Lào. Tăng cường mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Về văn hóa - xã hội

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực của xã hội tham gia phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội... Tập trung triển khai Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” gắn với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục ở các địa phương. Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đánh giá kết quả học tập, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, tình trạng dạy thêm - học thêm không đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; thực hiện tốt chế độ chính sách cho các nhà giáo, nhất là các nhà giáo đang công tác tại các vùng miền núi và vùng sâu, vùng xa, chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay ưu đãi để học tập và chính sách đầu tư xây dựng ký túc xá, nhà ở cho học sinh, sinh viên ở các cơ sở đào tạo.

Thực hiện đồng bộ ba nhiệm vụ chủ yếu của khoa học công nghệ: Nâng cao năng lực khoa học công nghệ, đổi mới cơ chế quản lý và nghiên cứu ứng dụng. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản để tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm, hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh hoạt động quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế, nhất là đội ngũ bác sỹ chuyên khoa có trình độ cao. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh tại các tuyến điều trị; giảm tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến tỉnh. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chủ động phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm đối với người; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực dân số gắn với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho ngành y tế từ các nguồn vốn, sớm đưa các hạng mục đang đầu tư đi vào hoạt động; chỉ đạo thực hiện tốt công tác xã hội hóa trên lĩnh vực y tế.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc người có công. Triển khai thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, nhất là Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững ở 3 huyện miền núi. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm giai đoạn 2011 - 2015; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo nghề gắn với nhu cầu của xã hội; chú trọng công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, người có thu nhập thấp, người có công và công nhân ở các khu công nghiệp. Chú trọng bảo vệ, chăm sóc và bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đẩy mạnh xây dựng mô hình xã phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. Thực hiện các chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới và chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thông, phát thanh - truyền hình, thể dục thể thao. Tiếp tục quy hoạch, đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng phục vụ khách tham quan du lịch đối với các công trình khu di tích lịch sử, văn hóa đã và đang triển khai thi công xây dựng như Đàn tế thiên, Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc, mở rộng Bảo tàng Quang Trung, Lăng mộ Mai Xuân Thưởng... Sớm hoàn thành công tác khảo sát, lập quy hoạch chi tiết, thiết kế kỹ thuật để triển khai thi công xây dựng dự án “Tổ hợp không gian khoa học” theo chủ trương cho phép của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng các môn thể thao thành tích cao. Tổ chức tốt các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước trong năm 2015 theo chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch phát triển công nghệ thông tin về mô hình chính quyền điện tử và quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các dịch vụ Internet, xuất bản, báo chí...

3. Về xây dựng chính quyền và công tác nội chính

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế "một cửa" và “một cửa liên thông”; tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính của các cấp, các ngành. Tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn xã hội gắn với trợ giúp pháp lý cho các đối tượng nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát huy vai trò của nhân dân và các cơ quan báo chí trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết các vụ việc tồn đọng, không để xảy ra điểm nóng, khiếu nại đông người, vượt cấp kéo dài, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục chủ động thực hiện phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm trong lứa tuổi thanh - thiếu niên, giữ gìn trật tự công cộng và giải quyết các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông cả ba mặt số vụ, số người bị thương và số người chết vì tai nạn giao thông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 với kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 21/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do tỉnh Bình Định ban hành

  • Số hiệu: 21/2014/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 10/12/2014
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định
  • Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/01/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản