Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2006/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 13 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 134/2004/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT SẢN XUẤT, ĐẤT Ở, NHÀ Ở VÀ NƯỚC SINH HOẠT CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO, ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 254/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách, Ban Văn hóa - xã hội và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 254/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 7 thông qua./. 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- UBND Tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Văn phòng UBND Tỉnh;
- Lưu: VT- Văn phòng HĐND Tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/TTr-UBND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 07 năm 2006.

 

TỜ TRÌNH

VIỆC SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 134/2004/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT SẢN XUẤT, ĐẤT Ở, NHÀ Ở VÀ NƯỚC SINH HOẠT CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO ,ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

Thực hiện Thông tư số 121/2004/TT-BTC ngày 16/12/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công tác lập dự toán,quản lý, cấp phát,thanh toán ,quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở kết quả khảo sát của các huyện ,thị xã, tổng hợp và đề xuất của các Sở chuyên ngành về các nội dung thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất , đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn trên địa bàn tỉnh.Cụ thể như sau:

1- Về chính sách hỗ trợ:

- Đất sản xuất có 436 hộ cần hỗ trợ với diện tích là 263,87 ha.

- Đất ở có 237 hộ cần hỗ trợ với diện tích là 32.737m2.

- Nhà ở có 463 hộ cần hỗ trợ.

- Nước sinh hoạt có 355 hộ cần hỗ trợ.

- Trạm cấp nước tập trung: 7 trạm.

2- kinh phí để thực hiện : 25.292.370.000 đồng

Trong đó:

- Ngân sách trung ương hỗ trợ 9.497.218.500 đồng.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 15.795.151.500 đồng.

Chi tiết hỗ trợ từ ngân sách tỉnh như sau:

* Hỗ trợ đất sản xuất 11.874.150.000 đồng.

* Hỗ trợ đất ở 311.001.000 đồng.

* Hỗ trợ nhà ở 926.000.000 đồng.

* Hỗ trợ giếng nước 284.000.000 đồng.

* Hỗ trợ Trạm cấp nước 2.400.000.000 đồng.

Về kinh phí để thực hiện kết quả khảo sát trên là 25.292.370.000 đồng, trong đó :Ngân sách trung ương hỗ trợ 9.497.218.500 đồng (đã thông qua HĐND tỉnh); Ngân sách tỉnh hỗ trợ 15.795.151.500 đồng. Theo kết quả khảo sát và kinh phí cần hỗ trợ trong năm 2006, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh về sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh năm 2006 để thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ là 3.921.001.500 đồng,phần còn lại sẽ được bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm đúng quy định.

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân xem xét chấp thuận./.

 

 

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Châu