Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2016/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẾN TRE, HUYỆN CHÂU THÀNH VÀ HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 5796/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Bến Tre và huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành và huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cụ thể như sau:

Stt

Tên đặt mới

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Tên thường gọi

I. Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

01

Nguyễn Văn Khước

Đại lộ Đồng Khởi

Km 0+374,52

374,52

Đường liên khu phố 4-5

02

Võ Văn Khánh

Đường Đồng Văn Cống

Đường Võ Nguyên Giáp

2.703,26

Đường huyện 05

03

Nguyễn Văn Cánh

Đường Nguyễn Thị Định

Cầu Phú Dân

652,68

Đường Nguyễn Huệ nối dài

04

Nguyễn Văn Trung

Đường Nguyễn Huệ

Lộ Thầy Cai

1.053

Đường Phú Khương - Phường 8

05

Nguyễn Ngọc Nhựt

Đại lộ Đồng Khởi

Đường Trương Định

843,30

Đường Cầu Mới

06

Võ Văn Phẩm

Vòng xoay đường Võ Nguyên Giáp

Ngã ba UBND xã Bình Phú

2.119

Đường Phường 6 - Bình Phú

07

Nguyễn Thanh Trà

Đường Nguyễn Văn Tư

Ngã tư Tịnh xá Bình Phước

1.375

Đường Vàm Bình Phú

08

Trần Văn Cầu

Đường tỉnh 887

Lộ Tiểu dự án

1.125

Đường Thành đội - Tiểu dự án

09

An Dương Vương

Cầu Rạch Vong

Cầu Cá Trê

964,46

Đoạn Tiểu dự án

10

Huỳnh Tấn Phát

Vòng xoay đường Nguyễn Thị Định

Vòng xoay Đường tỉnh 883

Đang thi công

Đường vào Cảng Giao Long

II. Huyện Ba Tri

01

Huỳnh Văn Anh

Ngã năm An Bình Tây

Huyện lộ 14

1.970

Tuyến đường qua các xã An Bình Tây, thị trấn Ba Tri và xã An Đức

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khóa IX, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo