Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2016/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN 16 TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NGA SƠN, HUYỆN NGA SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ.

Xét Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn; Báo cáo thẩm tra số 832/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 16 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, như sau:

1. Đường Ba Đình: Cho đoạn Tỉnh lộ 527 từ đài phun nước Thị trấn đến giáp xã Nga Văn, dài: 1000m; rộng: 15m

2. Đường Mai An Tiêm: Cho đoạn tuyến QL10, từ đầu xã Nga Yên đến Cuối xã Nga Mỹ theo hướng Bắc - Nam, dài: 1000m; rộng: 18m

3. Đường Đinh Công Tráng: Cho đoạn tuyến đường từ Cầu Mới Tiểu khu đến Phủ Mậu Tài Tiểu khu 1, dài: 1500m; rộng: 9m

4. Đường Phạm Bành: Cho đoạn tuyến đường từ Trạm bơm Tiểu khu 3 đến Trạm xá xã Nga Yên, dài: 800 m; rộng: 7m

5. Đường Hoàng Bật Đạt: Cho đoạn tuyến đường từ đường Từ Thức Hưng Long đến đường Lê Thị Hoa Tiểu khu Hưng Long, dài: 700m; rộng: 10m

6. Đường Trịnh Minh: Cho đoạn từ đầu đường Mai An Tiêm Tiểu khu 3 đến đường Phạm Bành Tiểu khu 3, dài: 900m; rộng: 9m

7. Đường Từ Thức: Cho đoạn tuyến đường từ đường Yên Ninh xã Nga Yên đến chùa Kim Quy Tiểu khu 2, dài: 1000m; rộng; 21m

8. Đường Hưng Long: Cho đoạn tuyến từ cầu Kênh Tiểu khu Hưng Long đến giáp Trường PTTH Trần Phú, dài 1000m; rộng: 18m

9. Đường Mai Anh Tuấn: Cho đoạn tuyến đường từ Bưu Điện huyện đến giáp chợ huyện Nga Sơn, dài: 1000m; rộng: 18m

10. Đường Hoàng Việt Long: Cho đoạn tuyến đường từ Quốc lộ 10 Tiểu khu 2 đến Công ty may Tiên Sơn Tiểu khu 2, dài: 1200 m; rộng: 8m

11. Đường Yên Hạnh: Cho đoạn tuyến đường từ Đình làng Yên Hạnh Xã Nga Mỹ đến Chùa Hạnh Tiểu khu 2, dài: 1200 m; rộng: 10m

12. Đường Lê Thị Hoa: Cho đoạn tuyến đường từ đường đi xã Nga Thanh Tiểu khu Hưng Long đến giáp đường Yên Hạnh Tiểu khu 2, dài 1300 m; rộng: 8m

13. Đường Phạm Minh Thanh: Cho đoạn tuyến đường từ Trạm bơm Tiểu khu Hưng Long đến giáp đường Yên Hạnh Tiểu khu 2, dài: 800m; rộng: 8m

14. Đường Tiên Phước: Cho đoạn tuyến đường từ Quỹ Tín Dụng Thị trấn đến giáp đường Nga Lộ xã Nga Mỹ, dài: 1.200m; rộng: 9m

15. Đường Mai Lập Đôn: Cho đoạn tuyến đường từ đường Ba Đình Tiểu khu Ba Đình 2 đến đường Mai An Tiêm Tiểu khu 2, dài: 800m; rộng: 8m

16. Đường Mậu Tài: Cho đoạn tuyến đường từ đường Ba Đình Tiểu khu 1 đến đường Tiên Phước Tiểu khu 1, dài: 600m; rộng: 7m

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường Trực HĐND, UBND các huyện thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến