Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2006/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 21 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ KHOẢN CHI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG TỈNH, NHIỆM KỲ 2004 - 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Xét đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại tờ trình số 216/TTr – HĐND ngày 14/7/2006, Báo cáo thẩm tra số 25/BC-KTNS ngày 13/7/2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Qui định tạm thời một số khoản chi hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2004 –2009 như sau :

1. Chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với đại biểu đang giữ các chức danh :

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm là 10% mức lương hiện hưởng .

b) Phó trưởng ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm là 8% mức lương hiện hưởng

c) Tổ phó tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm là 6% mức lương hiện hưởng.

d) Tổ phó tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm là 4% mức lương hiện hưởng.

Mức lương hiện hưởng quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm cả phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, nếu người kiêm nhiệm không hưởng lương theo hệ thống thang bảng lương chung thì Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định, nhưng không vượt quá mức đã chi cho người kiêm nhiệm cùng công việc đó trong Hội đồng nhân dân tại địa phương. Người kiêm nhiệm nhiều chức danh chỉ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm của chức danh cao nhất.

2. Chi bồi dưỡng hoạt động của Hội đồng nhân dân.

a) Đại biểu Hội đồng nhân dân và người được mời tham gia kỳ họp Hội đồng nhân dân, giám sát của Hội đồng nhân dân được bồi dưỡng với mức như sau :

- Cấp tỉnh : 50.000 đồng/người/ngày.

- Cấp huyện : 40.000 đồng/người/ngày.

- Cấp xã : 30.000 đồng/người/ngày.

b) Đại biểu Hội đồng nhân dân và người được mời tham gia các họat động khác của Hội đồng nhân dân được bồi dưỡng với mức như sau:

- Cấp tỉnh : 40.000 đồng/người/ngày.

- Cấp huyện : 30.000 đồng/người/ngày.

- Cấp xã : 20.000 đồng/người/ngày.

Mức chi bồi dưỡng tại khoản 2 điều này được áp dụng khi đơn vị tổ chức họat động không phục vụ ăn.

3. Xã, phường, thi trấn (gọi chung là cấp xã) hàng năm được cấp 1.000.000 đồng/năm để phục vụ cho họat động tiếp xúc cử tri.

4. Ngân sách cấp nào chi và quyết toán hoạt động của cấp đó theo phân cấp.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân triển khai và hướng dẫn thực hiện nghị quyết này; giao các vị đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ sáu thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Luật