Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2019/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 51/2016/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2016 CỦA HĐND TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Thông tư s281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch có xác nhận;

Thực hiện Văn bản số 2310/BTP-HTQTCT ngày 21/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc thu phí cấp bản sao trích lục hộ tịch;

Xét Tờ trình số 1888/TTr-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định của Nghị quyết s 51/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo thm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ quy định mức thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch: 3.000 đồng/1 bản sao tại điểm a mục 1 và cấp bản sao trích lục hộ tịch: 8.000 đồng/1 bản sao tại điểm b, mục 1 Biểu mức thu lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 10 tháng 9 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính ph
;
- VPQH; VPCP;
- Các Bộ: Tài chính; Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các VP: TU, HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Cục thuế;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP;
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT-HĐND.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang