Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2018/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÉT XỬ CHO HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ XÉT XỬ LƯU ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1213/2016/UBTVQH13 ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm;

Xét Tờ trình số 295/TTr-TA ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An; Báo cáo thẩm tra số 116/BC-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định về hỗ trợ kinh phí hoạt động, bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện.

b) Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Nội dung hỗ trợ

1. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội thẩm Tòa án nhân dân

Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện được hỗ trợ kinh phí hoạt động 20% mức lương cơ sở/người/tháng.

Mức hỗ trợ này không áp dụng đối với Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện.

2. Hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động

Hàng năm, Tòa án nhân dân tỉnh căn cứ vào nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm Tòa án nhân dân và số lượng, tính chất các vụ án cần xét xử lưu động, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 3. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Kinh phí hỗ trợ hoạt động, bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động được trích từ nguồn ngân sách tỉnh, tối đa 2.000.000.000 đồng/năm (Hai tỷ đồng) và cấp qua Tòa án nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Bãi bỏ Nghị quyết số 74/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn