Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2021/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ XÉT XỬ PHIÊN TÒA CỦA HỘI THẨM NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NQ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV- UBTWMTTQVN ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân;

Xét Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ chế độ đối với Hội thm nhân dân thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 -2026; báo cáo thm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức chi hỗ trợ xét xử phiên tòa của Hội thẩm nhân dân hai cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Đối tượng áp dụng: Hội thẩm nhân dân tỉnh và Hội thẩm nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Nội dung và nguồn kinh phí hỗ trợ

1. Hội thẩm nhân dân tỉnh và Hội thẩm nhân dân cấp huyện được hỗ trợ 180.000 đồng/01 người/01 vụ án.

2. Kinh phí hỗ trợ chế độ đối với Hội thẩm nhân dân hai cấp tỉnh, huyện được trích từ nguồn ngân sách tỉnh và cấp qua Tòa án nhân dân tỉnh đế tổ chức thực hiện.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2021.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (để b/c)
- Thủ tướng Chính phủ; (để b/c)
- Tòa án nhân dân tối cao; (để b/c)
- Bộ Tài chính;
(để b/c)
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL); (để b/c)
- Ban Công tác Đại biểu Quốc hội; (để b/c)
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (để b/c)
- Đoàn ĐBQH; TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- T
òa án nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- TT HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Trang CNTT HĐND tỉnh, Trung tâm CNTT - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Thăng