Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2021/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI KỲ HỌP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT
VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016-2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật T chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, b sung một s điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết s 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định s 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định s 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một s Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 sửa đi, b sung một số nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Báo cáo thẩm tra số 10/BC-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng 22,99 ha đất trồng lúa để thực hiện 10 dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình (có Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan rà soát đảm bảo: Chính xác về tên dự án, địa đim, diện tích; đúng quy hoạch; đúng mục đích sử dụng đt; đúng quy trình và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật trước khi t chức thực hiện.

2. Tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 5 năm 2021./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính ph;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
-
Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tnh;
- Ủy ban nhân dân tnh;
- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Báo Thái Bình; Công báo tỉnh; Cng thông tin điện tử Thái Bình; Trang thông tin điện tử Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VTVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

DANH MỤC

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
(Kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên dự án

Mã loại đt

Địa điểm thực hiện

Diện tích đất sử dụng (ha)

Ghi chú

Xứ đng, thôn

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thành phố

Tổng din tích

Trong đó ly từ loại đất

Trồng lúa

Đất ở

Đất khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(12)

I

Đất giao thông

DGT

 

 

 

13,30

12,70

 

0,60

 

1

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu sông Hóa với tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ cầu sông Hóa đến QL.37 mới

DGT

 

xã Thụy Quỳnh, xã Hồng Dũng

Thái Thụy

6,50

5,90

 

0,60

Văn bản số 699/UBND-KT ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh

2

Đường kết ni từ Khu công nghiệp Tiền Hải đi cảng nội địa Trà Lý (giai đoạn 2, đoạn từ đường ĐH.31 đến đường ĐT.464)

DGT

 

xã Tây Ninh, xã Đông Quý

Tiền Hải

6,80

6,80

 

 

Văn bản số 5041/UBND-KTTH ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh

II

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

 

 

 

0,50

0,50

 

 

 

3

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên

DGD

Tổ dân phố số 04

TT An Bài

Quỳnh Phụ

0,50

0,50

 

 

 

III

Đất tại nông thôn

ONT

 

 

 

10,92

9,69

 

1,23

 

4

Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư thuộc Dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn

ONT

thôn Tràng

xã An Tràng

Quỳnh Phụ

2,70

1,90

 

0,80

Thông báo số 21/TB-VP ngày 16/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh

5

Quy hoạch xây dựng cơ s hạ tầng khu tái định cư thuộc Dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn

ONT

thôn Bình Minh

xã An Dục

Quỳnh Phụ

1,40

1,10

 

0,30

6

Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư thuộc Dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn

ONT

thôn Tế Quan

xã Đông Vinh

Đông Hưng

0,65

0,65

 

 

7

Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư thuộc Dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn

ONT

thôn Bắc Bình Cách

xã Đông Xá

Đông Hưng

2,80

2,70

 

0,10

8

Quy hoạch khu dân cư (02 khu)

ONT

thôn Tây Thượng Liệt

xã Đông Tân

Đông Hưng

1,23

1,20

 

0,03

 

9

Quy hoạch điểm dân cư giáp sân vận động trung tâm xã Vũ Lăng

ONT

thôn Lê Lợi

xã Vũ Lăng

Tiền Hải

2,14

2,14

 

 

 

IV

Đt quốc phòng

CQP

 

 

 

0,20

0,10

 

0,10

 

10

Dự án xây dựng hm trung tâm S chỉ huy khu vực phòng thủ huyện (Diện tích quy hoạch 0,47 ha; đã có trong quy hoạch 0,27 ha)

CQP

thôn Hội

xã Minh Khai

Vũ Thư

0,20

0,10

 

0,10

 

 

 

Tổng

 

 

 

24,92

22,99

 

1,93