Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2008/NQ-HĐND

 Tây Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2007/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC , ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1.192/TTr-UBND, ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung phần II, Điều 1 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, với những nội dung cơ bản sau:

Chế độ chi hội nghị

1. Chi hỗ trợ đại biểu là khách mời không hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước

- Hội nghị cấp tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày;

- Hội nghị cấp huyện: 40.000 đồng/người/ngày;

- Hội nghị cấp xã: 24.000 đồng/người/ngày.

2. Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là cán bộ không chuyên trách cấp xã: Được hỗ trợ 50% mức chi hỗ trợ như trên.

3. Chi cho đại biểu có hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước

- Chi tiền nước uống tối đa 7.000 đồng/người/ngày.

- Đối với hội nghị cấp ủy (Hội nghị Ban Chấp hành, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Đảng ủy trực thuộc huyện, thị ủy; hội nghị sơ, tổng kết do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ huyện ủy, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triệu tập); họp của Ủy ban nhân dân các cấp để chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp; hội nghị triển khai kế hoạch năm, sơ kết 6 tháng của Ủy ban nhân dân các cấp; đại hội Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, được chi hỗ trợ tiền ăn cho các đại biểu với mức như sau:

- Cấp tỉnh:

+ Đại hội theo nhiệm kỳ 60.000 đồng/người/ngày;

+ Hội nghị 50.000 đồng/người/ngày.

- Cấp huyện:

+ Đại hội theo nhiệm kỳ 50.000 đồng/người/ngày;

+ Hội nghị 40.000 đồng/người/ngày.

- Cấp xã: Đại hội theo nhiệm kỳ, hội nghị 24.000 đồng/người/ngày.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND về chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 13 ban hành

  • Số hiệu: 07/2008/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 08/04/2008
  • Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh
  • Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/04/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 20/12/2010
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản