Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2007/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2005;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC, ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1033/TTr-UBND, ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua “Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”, với những nội dung cơ bản sau:

I. Chế độ công tác phí

Các khoản thanh toán công tác phí thực hiện đúng theo quy định của Thông tư số 23/2007/TT-BTC, ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

1. Thanh toán tiền tàu xe đi và về từ cơ quan đến nơi công tác: Quy định về thanh toán tiền tàu xe; tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước; đi công tác những vùng không có phương tiện vận tải; tự túc phương tiện đi công tác.

Riêng đối với trường hợp cán bộ tự túc phương tiện đi công tác có phân ra cự ly và định mức: Thanh toán bằng tiền xăng không quá 4 lít/100Km, các xã biên giới không quá 8 lít/100Km.

2. Phụ cấp lưu trú: Quy định phân ra cự ly Km, có mức phụ cấp cụ thể:

* Trường hợp đi công tác trong tỉnh, cách trụ sở cơ quan phải đạt số km:

- Đi và về trong ngày:

+ Từ 6 km đến dưới 15 km:           Không quá          30.000 đồng/ngày/người;

+ Từ 15 km đến dưới 30 km:         Không quá          35.000 đồng/ngày/người;

+ Từ 30 km trở lên:                       Không quá         40.000 đồng/ngày/người.

-Nghỉ lại nơi công tác:                    Không quá         50.000 đồng/ngày/người.

* Trường hợp đi công tác ngoài tỉnh:

- Đi và về trong ngày:                      Không quá         50.000 đồng/ngày/người;

- Nghỉ lại nơi công tác:                   Không quá         70.000 đồng/ngày/người.

3. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ.

4. Thanh toán tiền khoán công tác phí.

5. Chế độ đi công tác theo đoàn, liên ngành, liên cơ quan.

II. Chế độ chi hội nghị

1. Chi hỗ trợ đại biểu là khách mời không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

- Hội nghị cấp tỉnh: Từ 40.000 đến 60.000đồng/người/ngày.

- Hội nghị cấp huyện: Từ 30.000 đến 50.000đồng/người/ngày.

- Hội nghị cấp xã: 20.000đồng/người/ngày.

2. Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là cán bộ không chuyên trách cấp xã: Được hỗ trợ 50% mức chi hỗ trợ như trên.

3. Chi cho đại biểu có hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

- Chi tiền nước uống tối đa 7.000đồng/người/ngày.

- Các hội nghị của cấp ủy (hội nghị Ban chấp hành, hội nghị Ban thường vụ) của tỉnh, cấp huyện và tương đương; hội nghị thường kỳ và bất thường của Hội đồng nhân dân các cấp; họp của UBND các cấp để chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND các cấp và Đại hội theo nhiệm kỳ của các tổ chức Chính trị - xã hội, như sau:

+ Cấp tỉnh: Đại hội theo nhiệm kỳ 60.000 đồng/ngày/người; hội nghị 40.000 đồng/ngày/người.

+ Cấp huyện: Đại hội theo nhiệm kỳ 50.000 đồng/ngày/người; hội nghị 35.000 đồng/ngày/người.

+ Cấp xã: Đại hội theo nhiệm kỳ, hội nghị 20.000 đồng/ngày/người.

(Kèm theo Quy định chi tiết về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, Kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND về chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 10 ban hành

  • Số hiệu: 03/2007/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 12/07/2007
  • Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh
  • Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/07/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 20/12/2010
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản