Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/206/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THU PHÍ DỰ ÁN B.O.T - ĐT741 ĐOẠN TỪ NGÃ 3 CỔNG XANH (KM21+000) ĐẾN RANH GIỚI TỈNH BÌNH PHƯỚC (KM49+670)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3161 /TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 24/BC-HĐND-KTNS ngày 7 tháng 7 năm 2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mệnh giá, đối tượng, phương thức và thời gian thu phí cho dự án B.O.T - ĐT741 đoạn từ ngã 3 Cổng Xanh (Km21+000) đến ranh giới tỉnh Bình Phước (Km49+670) nêu tại Tờ trình số 3161/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện công trình theo đúng thiết kế được duyệt trước khi chính thức tổ chức thu phí.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa VII - kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang