Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/NQ-HĐND

 Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CẬP NHẬT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016-2020) TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích 189.567,6 m2 đất tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc; Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thực hiện Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại huyện Xuyên Mộc và Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cập nhập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 196 lô đất tại xã Xuyên Mộc huyện Xuyên Mộc; các Báo cáo thẩm tra số 26/BC-KTNS; số 27/BC-KTNS ngày 15 tháng 4 năm 2020 và Báo cáo thẩm tra số 30/BC-KTNS ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thực hiện các mục đích sau:

1. Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích 189.567,6 m2 đất tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, cập nhật quy hoạch từ “đất bãi bồi ven biển” thành “đất thương mại dịch vụ”. (Kèm theo sơ đồ vị trí khu đất).

2. Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 16.666,8 m2 của 196 lô đất tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, cập nhật quy hoạch từ “đất thương mại dịch vụ” thành “đất ở”. (Kèm theo sơ đồ vị trí khu đất).

3. Đầu tư 02 dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu với diện tích 3.376 m2 đất tại xã Hòa Hội và 1.931 m2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, cập nhật quy hoạch từ “đất ở” thành “đất thương mại dịch vụ”. Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CU 013348 cấp ngày 06 tháng 01 năm 2020 và số CQ 974155 cấp ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Mười Sáu thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh