Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2007/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008, THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH 2008 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định 151/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2006;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3107/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008, thời kỳ ổn định ngân sách 2008 - 2010; Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND-KTNS ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008, thời kỳ ổn định ngân sách năm 2008 - 2010 theo Tờ trình số 3107/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; riêng một số định mức chi quản lý hành chính được điều chỉnh như sau:

- Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND - UBND huyện, thị xã là 54 triệu đồng/biên chế/năm;

- Các đoàn thể huyện, thị xã là 40 triệu đồng/biên chế/năm;

- UBND các xã vùng sâu, vùng xa là 33 triệu đồng/biên chế/năm.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008, thời kỳ ổn định ngân sách năm 2008 - 2010 theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Hằng năm, khi thực hiện phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên cụ thể, cần cập nhật các chính sách, chế độ do Nhà nước ban hành để đảm bảo định mức chi như Tờ trình đã nêu.

Từng bước tính toán công khai, minh bạch các khoản chi mua sắm, sửa chữa từ 10 triệu đồng trở lên và có kế hoạch đưa dần vào định mức phân bổ chi thường xuyên trên cơ sở căn cứ vào các chế độ, tiêu chuẩn, định mức Nhà nước đã ban hành và đang áp dụng cho từng loại cơ quan, đơn vị và chức danh của từng cán bộ công chức. Trước mắt là tính toán định mức chi để thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn, định mức sửa chữa trụ sở làm việc và phương tiện vận tải, mua sắm và sửa chữa máy móc, phương tiện, dụng cụ văn phòng…

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang