Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 30 tháng 3 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011 - 2015) TỈNH YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 4 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Văn bản số 23/CP-KTN ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

Sau khi xem xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Yên Bái; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Yên Bái như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2012.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Thống nhất với các bộ, ngành liên quan đối với các chỉ tiêu: Đất quốc phòng; đất khu công nghiệp; đất cơ sở văn hóa và hoàn thiện phương án, hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền xét duyệt theo quy định và tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Sau khi Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Yên Bái được Chính phủ xét duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh sớm phân khai chỉ tiêu sử dụng đất cho các địa phương trong tỉnh; đồng thời bố trí nguồn lực, chỉ đạo các địa phương tiến hành lập, xét duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có sự biến động về các chỉ tiêu sử dụng đất không đúng với quy hoạch, kế hoạch được duyệt, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, điều chỉnh kịp thời theo quy định.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII - kỳ họp thứ 4 (Chuyên đề) thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra văn bản);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (đăng Công báo);
- TT.HĐND; UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Ban KT&NS.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống