Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NGOẠI GIAO

*******


SỐ: 100/2004/LPQT

 

 


Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2004

 

Nghị định thư về việc sửa đổi bổ sung “Hiệp định kiểm dịch y tế biên giới” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có hiệu lực từ ngày 07 tháng 10 năm 2004./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Nguyễn Hoàng Anh

 

NGHỊ ĐỊNH THƯ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG “HIỆP ĐỊNH KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA”.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (dưới đây gọi tắt là: “hai Bên”); trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và bình đẳng, để thực hiện tốt công tác kiểm dịch y tế biên giới, phòng ngừa dịch bệnh lan truyền từ nước này sang nước khác góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân hai nước và tạo điều kiện thuận lợi cho việc qua lại biên giới; đã thỏa thuận tiến hành sửa đổi, bổ sung Hiệp định kiểm dịch y tế biên giới giữa hai Bên ký kết năm 1992 (sau đây gọi tắt là “Hiệp định kiểm dịch y tế”) như sau:

 Điều 1. Bổ sung Điều 2bis Chương I - Những quy định chung:

Cơ quan tổ chức thực hiện “Hiệp định kiểm dịch y tế” phía Trung Quốc từ Bộ Y tế nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chuyển sang Tổng cục Giám sát Chất lượng, Kiểm nghiệm và Kiểm dịch quốc gia nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

 Điều 2. Bổ sung Điều 7bis Chương II - Kiểm dịch y tế biên giới:

Khi một trong hai nước phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc phát sinh các sự kiện ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, hai Bên cần áp dụng các biện pháp khẩn cấp để phòng chống dịch và kiểm soát các sự kiện phát sinh và đồng thời thông báo các thông tin liên quan cho Bên kia.

 Điều 3. Bổ sung Điều 7ter Chương II - Kiểm dịch y tế thế giới:

Cơ quan kiểm dịch của hai Bên thường xuyên trao đổi, thông báo tình hình các bệnh truyền nhiễm, xây dựng biện pháp phối hợp để dự phòng và khống chế sự lan truyền của các bệnh nguy hiểm như SARS, AIDS, lao, cảm tuýp A, các bệnh lây từ gia súc sang người…, chỉ định cơ quan đầu mối để liên lạc. Giao cho Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vụ Giám quản Kiểm dịch y tế - Tổng cục Giám sát Chất lượng, Kiểm nghiệm và Kiểm dịch quốc gia nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thảo luận và quy định chi tiết.

 Điều 4. Bổ sung Điều 12bis Chương III - Biện pháp kiểm dịch y tế biên giới:

Ngoài những mẫu giấy chứng nhận do “Điều lệ Y tế Quốc tế” quy định sử dụng, những mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch do hai Bên cấp cần phải phù hợp với quy định của Tổ chức y tế Thế giới (WHO) và phải được thông báo và được sự chấp thuận của Bên kia.

 Điều 5. Sửa đổi Điều 13 Chương IV - Hợp tác kỹ thuật:

Cơ quan kiểm dịch y tế biên giới của hai Bên căn cứ vào Hiệp định này để tăng cường giao lưu và hợp tác kỹ thuật giữa hai nước về kiểm dịch y tế. Tích cực triển khai việc trao đổi, tập huấn xử lý kịp thời các sự kiện y tế công cộng phát sinh bất ngờ và các kỹ thuật liên quan đến phát hiện nhanh bệnh truyền nhiễm.

 Điều 6. Bổ sung Điều 14bis Chương IV - Hợp tác kỹ thuật:

Hai Bên hàng năm luân phiên tổ chức họp một lần để đánh giá tình hình thực hiện “Hiệp định kiểm dịch y tế” và Nghị định thư này.

Làm tại Hà Nội ngày 07/10/2004 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Trung, cả hai văn bản có giá trị như nhau./.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Trần Chí Liêm

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM NGHIỆM TRUNG QUỐC
Cát Chí Vinh