Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 770-NĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 80-NĐ NGÀY 07-02-1956 ẤN ĐỊNH ĐIỀU KIỆN LÀM HIỆU TRƯỞNG VÀ GIÁO VIÊN TƯ THỤC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ Sắc lệnh số 119-SL ngày 09-07-1946 thành lập Bộ Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 002-NĐ ngày 11-01-1956 của Bộ Giáo dục ban hành thể lệ mở trường tư thục;
Căn cứ nghị định số 80-NĐ ngày 07-02-1956 của Bộ Giáo dục ấn định điều kiện làm Hiệu trưởng và giáo viên tư thục;
Theo đề nghị của ông Giám đốc Nha Giáo dục phổ thông.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay sửa đổi điều 3 trong nghị định số 80-NĐ ngày 07-02-1956 như sau:

“Một người xin làm giáo viên một lớp trong một cấp học tại những trường tư dạy văn hóa phải có những điều 1 và 2 quy định ở điều 1 và những điều kiện dưới đây:

a) Đủ 18 tuổi.

b) Có trình độ học lực cao hơn lớp mình xin dạy ít nhất là ba lớp học và đã học qua đầy đủ cấp mình xin dạy.”

Điều 2. – Các ông Chánh văn phòng Bộ Giáo dục, Giám đốc Nha Giáo dục Phổ thông chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Nguyễn Văn Huyên