Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1960 

 

NGHỊ ĐỊNH

ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG KINH TẾ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CÔNG TƯ HỢP DOANH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ bản điều lệ tạm thời về chế độ hợp đồng kinh tế giữa các xí nghiệp quốc doanh và các cơ quan Nhà nước ban hành theo Nghị định số 004-TTg ngày 04 tháng 01 năm 1960;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 04 và 05 tháng 10 năm 1960;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay áp dụng chế độ hợp đồng kinh tế ban hành theo Nghị định số 004-TTg ngày 04-01-1960 đối với các tổ chức công tư hợp doanh về vận tải và công thương nghiệp đã thực hiện hạch toán kinh tế.

Điều 2. – Giám đốc hoặc Phó giám đốc, Quản đốc hoặc Phó giám đốc xí nghiệp công tư hợp doanh có đủ thẩm quyền ký kết hợp đồng kinh tế, đứng ra ký kết và đảm bảo thực hiện hợp đồng.

Điều 3. – Cơ sở ký kết hợp đồng kinh tế là chỉ tiêu kế hoạch của xí nghiệp công tư hợp doanh do cơ quan Nhà nước trực tiếp quản lý giao.

Điều 4. – Ông Chủ tịch Hội đồng trọng tài trung ương, các ông Bộ trưởng các Bộ có liên quan, ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu, thành phố và tỉnh chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

Điều 5. – Hội đồng trọng tài trung ương có trách nhiệm hướng dẫn thi hành nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 
 


Phạm Văn Đồng