Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG LÂM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64-NL/NĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 1959 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH THANG LƯƠNG CÔNG NHÂN ĐÁNH CÁ BIỂN BẰNG THUYỀN BUỒM VÀ THUYỀN BUỒM LẮP MÁY VÀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP ĐI ĐÁNH CÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM

Căn cứ Nghị định số 182-TTg ngày 7/4/1958 của Thủ tướng phủ về việc cải tiến chế độ tiền lương và tăng lương năm 1958 cho cán bộ công nhân viên chức các cơ quan xí nghiệp Nhà nước;
Theo yêu cầu sản xuất ngành cá bể và được sự thỏa thuận của Bộ Lao động tại Công văn số 450-LĐ/TT ngày 17/4/1959;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay ban hành thang lương công nhân đánh cá biển bằng thuyền buồm và thuyền buồm lắp máy gồm 5 bậc như sau đây:

Mức lương trong thời gian thử thách

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

40đ

43đ,35

48đ,45

56đ,10

63đ,75

71đ,4

Điều 2. - Các cán bộ công nhân trực tiếp đi đánh cá sẽ được trang bị phòng hộ lao động và vệ sinh an toàn như sau:

- 1 Phao cứu sinh.

- 1 đôi ủng cao su.

- 1 đôi găng tay vải bạt.

- 1 áo bông, 1 mũ bông dùng mùa rét.

- 1 áo đi mưa ngắn bằng vải bạt và có mũ.

Điều 3. - Về phụ cấp mỗi ngày làm việc trên mặt biển được phụ cấp 1 đồng tiền bồi dưỡng ngoài tiền lương bản thân.

Điều 4. - Hiệu lực thi hành Nghị định này kể từ 01/4/1959 cho công nhân thuyền buồm, và từ 01/5/1959 cho công nhân thuyền buồm lắp máy.

Điều 5. - Các ông Giám đốc Vụ nghề cá, Giám đốc Vụ Tài vụ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ căn cứ Nghị định thi hành.

 

 

KT.  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM
THỨ TRƯỞNG
 
 
 

Lê Duy Trinh