Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45-CP

Hà Nội , ngày 13 tháng 03 năm 1976 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH VÀ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ 

Để đáp ứng với yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội,

NGHỊ ĐỊNH 

Điều 1.- Nay sửa đổi và viết lại điều 2 của bản Điều lệ ưu đãi gia đình liệt sĩ ban hành kèm theo Nghị định số 980-TTg ngày 27-07-1956 như sau:

Điều 2.(mới)- “Gia đình liệt sĩ gồm những thân nhân của liệt sĩ như sau: vợ hoặc chồng, con, cha, mẹ hoặc người đã thực sự có công nuôi liệt sĩ từ nhỏ đến lớn, hoặc có công lao đặc biệt trong việc nuôi liệt sĩ khi còn nhỏ. Trường hợp cha, mẹ liệt sĩ và người có công nuôi liệt sĩ đều còn sống, thì hoặc một bên hưởng quyền lợi của gia đình liệt sĩ, hoặc cả hai bên hưởng chung quyền lợi của gia đình liệt sĩ. Giải quyết theo hướng nào là do hai bên bàn bạc thoả thuận và đề nghị cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước quyết định trên nguyên tắc đoàn kết trong gia đình và giúp đỡ người thiếu thốn”.

Điều 2.- Nay sửa đổi điều 9 (đoạn mở đầu) và điều 50 của bản Điều lệ tạm thời về các chế độ đãi ngộ quân nhân trong khi ốm đau, bị thương, mất sức lao động, về hưu, hoặc chết...ban hành kèm theo Nghị định số 161-CP ngày 30-10-1964 của Hội đồng Chính phủ như sau:

a) Sửa đổi và viết lại điều 9 (đoạn mở đầu) như sau:

Điều 9.(mới)- “Sau khi đã chữa lành vết thương, thương binh được xếp hạng thương tật tạm thời hoặc vĩnh viễn và kể từ ngày nhận công tác hoặc phục viên về địa phương, được hưởng trợ cấp thương tật như sau...........”

Các khoản tiếp theo của điều 9 không thay đổi.

b) Sửa đổi và viết lại điều 50 như sau:

Điều 50.(mới)- “Thân nhân được hưởng trợ cấp nói ở điều 49 là vợ hoặc chồng, con, cha, mẹ hoặc người đã có công nuôi quân nhân từ nhỏ đến lớn hoặc có công lao đặc biệt trong việc nuôi quân nhân đó.”

Điều 3.- Quy định nói ở đoạn đầu của điều 9(mới) trong điều 2 nói trên cũng áp dụng đối với những người bị thương được hưởng chính sách như thương binh.

Điều 4.- Những quy định sửa đổi, bổ sung trong Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 5.- Các ông Bộ trưởng các Bộ Thương binh và xã hội, Quốc phòng, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Duy Trinh