Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 397-NĐ/ĐY

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP MỘT HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN LÂM THỜI LẤY TÊN LÀ HỘI ĐỒNG ĐÔNG Y

 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Chiếu Nghị định số 965-TTg ngày 11 tháng 7 năm 1956 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bản điều lệ tạm thời cho phép làm các nghề chữa bệnh bán thuốc;
Chiếu Thông tư số 396-BYT ngày 28 tháng 4 năm 1958 của Bộ Y tế quy định cụ thể các nguyên tắc áp dụng bản điều lệ tạm thời nói trên vào ngành đông y,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập một Hội đồng chuyên môn lâm thời lấy tên là Hội đồng Đông y.

Điều 2. Hội đồng Đông y có nhiệm vụ giúp Bộ:

- Kiểm tra năng lực chuyên môn của các cá nhân hoặc tập đoàn đông y xin hành nghề hoặc đã được phép  hành nghề nhưng xét cần phải kiểm tra lại.

- Xét các công thức bào chế thuốc đông y.

- Nghiên cứu kiểm tra các trường  hợp phạm pháp về chuyên môn của các cá nhân hoặc tập đoàn đông y trong lúc hành nghề.

Điều 3. Thành phần Hội đồng Đông y gồm có:

- Một đại diện Bộ Y tế………….. Chủ tịch

- Một đại diện ban chấp hành Trung ương Hội đông y Việt Nam ………Phó chủ tịch

- Hai đại diện nghiên cứu đông y………..Ủy viên.

- Hai Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội đông y Việt Nam …….Ủy viên

- Ba tư nhân làm nghề đông y………Ủy viên.

Điều 4. Những chi tiết thi hành Nghị định này sẽ được quy định trong một Thông tư riêng.

Điều 5. Các ông Chánh văn phòng, Giám đốc Vụ Đông y, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện nghiên cứu đông y chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
 
 

BS. Hoàng Tích Trí