Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 296-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

GHI THÊM MỘT SỐ LOẠI HÀNG VÀO BIỂU THUẾ HÀNG HÓA VÀ SỬA ĐỔI LẠI THUẾ SUẤT THUẾ HÀNG HÓA ĐỐI VỚI MỘT SỐ LỌAI HÀNG HÓA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều lệ tạm thời về thuế hàng hoá số 426-TTg ngày 18 tháng 12 năm 1954;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính ;

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1:- Ghi thêm vào biểu thuế hàng hoá các loại hàng sau đây :

- Kem máy ………………..thuế suất          20%

- Dầu thầu dầu ……………. --                     20%          

- Dầu lạc …………………..--                     10%

- Bài lá các loại ……………--                    50%

Điều 2: - Sửa đổi lại thuế suất hàng hoá đối với các loại hàng sau đây :

- Thuốc lá nguyên lá …………….    trước 20% nay 40%

- Chè khô ……………………….                 --       20% - 30%

- Chè ướp hương đóng gói, chai, bao, v.v.. --          20% - 40%    

- Cà phê …………………………………. --         25% - 40%

- Xe đạp, phụ tùng xe đạp……………….  --          10% - 15%                           

- Mô tô, phụ tùng ô tô  ………………….  --        10% - 20%

- Vàng mã, hương, pháo ……………….. --            35% - 50%

- Nến …………………………………… --          35% - 40%

- Sữa hộp, sữa bột, bột tẩm sữa ………… --          25% -  20%

- Các loại ny-lông tấm ………………….. --          50% -  20%

- Cồn thường, rượu ta nấu bằng lương thực phụ 

(khoai, sắn ) bằng hoa quả, rỉ đường ……. --          50% - 40%   

Điều 3:- Mục “Đồ dệt bằng  máy chạy kim (áo nịt, may ô)” thuộc đồ bằng lông, tơ trong biểu thuế hàng hoá, nay đổi lại là “Đồ dệt bằng máy chạy kim các loại”.

Điều 4: - Miễn thuế hàng hoá đối với các loại hàng sau đây :

- Hồi (trước chịu thuế suất 20%).

- Sa nhân (trước chịu thuế suất 25%).

Điều 5: - Chi tiết thi hành nghị định này sẽ do Bộ Tài chính quy định.

Điều 6: - Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng