Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 215-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 1958 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

BÃI BỎ NGHỊ ĐỊNH SỐ 651-TTG NGÀY 30-12-1955 BAN HÀNH CÁC MỨC LƯƠNG CHO CÔNG TRƯỜNG, VÀ GIAO BỘ LAO ĐỘNG QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG ÁP DỤNG CHO CÁC CÔNG TRƯỜNG KIẾN THIẾT CƠ BẢN.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 182-TTg ngày 7 tháng 4 năm 1958 quy định chế độ tiền lương cho khu vực sản xuất;
Căn cứ tính chất công tác và điều kiện làm việc ở các công trường kiến thiết cơ bản,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay bãi bỏ Nghị định số 651-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1955 ban hành các mức lương cho công trường.

Điều 2. – Điều 3 và điều 10 Nghị định số 182-TTg ngày 7 tháng 4 năm 1958 không thi hành đối với công trường kiến thiết cơ bản.

Điều 3. – Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 1958 tất cả công nhân (chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp), viên chức làm việc tại các công trường kiến thiết cơ bản sẽ hưởng theo các thang lương do Bộ Lao động ấn định, Ban lương thông qua.

Điều 4. – Bộ Lao động quy định  các chế độ tiền lương và chế độ lao động áp dụng cho các công trường kiến thiết cơ bản.

Điều 5. – Ông Bộ trưởng Bộ Lao động chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Phạm Văn Đồng