Thủ tục hành chính: Mua bảo hiểm y tế - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Mua bảo hiểm y tế - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-088835-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Ủy ban nhân dân cấp Xã.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ bảo hiếm y tế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng