Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với người Hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với người Hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-088976-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Ủy ban nhân dân cấp Xã.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng