Thủ tục hành chính: Lập hồ sơ đối tượng xin hưởng chế độ nuôi dưỡng tại trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Lập hồ sơ đối tượng xin hưởng chế độ nuôi dưỡng tại trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-100660-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, cấp xã: 20 ngày làm việc (niêm yết công khai 15 ngày); cấp huyện: 10 ngày, cấp tỉnh 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng