Thủ tục hành chính: Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu - Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu - Thành phố Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-196332-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng