Thủ tục hành chính: Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu - Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu - Bộ Khoa học và Công nghệ

Số hồ sơ: B-BKC-108521-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng