Thủ tục hành chính: Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS397
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Thuế thu nhập cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan Thuế hoặc qua đường bưu điện. Nơi nộp hồ sơ đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn thì nộp hồ sơ tại cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp phát hành vốn. Hoặc gửi bằng văn bản điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế.
Thời hạn giải quyết: Không quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo số thuế phải nộp mẫu số 11-1/TB-TNCN đối với trường hợp góp vốn bằng bất động sản hoặc mẫu số 12-1/TB-TNCN đối với trường hợp chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng