Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS396
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Thuế thu nhập cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trực tiếp tại bộ phận một cửa của Chi cục Thuế nơi có bất động sản góp vốn, hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo số thuế phải nộp mẫu số 11-1/TB-TNCN đối với trường hợp góp vốn bằng bất động sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng