Thủ tục hành chính: Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS372
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Thuế thu nhập cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Tổ chức, cá nhân là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại bộ phận một cửa của Cục Thuế quản lý trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc gửi bằng văn bản điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế.
- Tổ chức là cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại bộ phận một cửa của Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc gửi bằng văn bản điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế.
- Tổ chức là các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại bộ phận một cửa của Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc gửi bằng văn bản điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế.
Thời hạn giải quyết: Không trả kết quả cho người nộp thuế.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cơ quan Thuế không phải trả kết quả.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng