Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS374
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Thuế thu nhập cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tiếp tại bộ phận một cửa của Cục Thuế hoặc qua đường bưu điện hoặc khai thuế điện tử hoặc gửi bằng văn bản điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:
- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế quản lý trực tiếp.
- Tổ chức trả thu nhập là các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ quyết toán thuế tại tại bộ phận một cửa của Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.
Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Không có kết quả giải quyết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng