Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
THANH TRA BỘ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/KL-TTrB

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016

 

KẾT LUẬN THANH TRA

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ KHAI BÁO, THÔNG TIN, BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-TTrB ngày 16/11/2015 của Chánh Thanh tra Bộ Y tế về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm tại Sở Y tế Đà Nẵng, từ ngày 02 - 03/12/2015, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại thành phố Đà Nẵng.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 18/12/2015 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,

Chánh Thanh tra Bộ Y tế kết luận như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, nằm ở miền trung của Việt Nam, trên trục giao thông huyết mạch Bắc - Nam về cả đường bộ, đường sắt, đường biển và đường không, là cửa ngõ giao thông quan trọng của cả miền Trung và Tây Nguyên; Đà Nẵng là vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, du lịch được xác định là một trong các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn, giúp Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có việc khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm.

Thanh tra Sở Y tế là cơ quan thuộc Sở, hiện có 05 cán bộ, bao gồm 03 biên chế và 02 hợp đồng. Thanh tra Sở thực hiện chức năng thanh tra y tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế, trong đó có thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm.

Đà Nẵng hiện có 09 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa công lập, 7 bệnh viện tư, 7 trung tâm y tế quận, huyện, 56 trạm y tế xã phường.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Về việc xác định các điều kiện công bố dịch bệnh truyền nhiễm

Sở Y tế đã triển khai việc giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, thực hiện các quy định tại Quyết định số 64/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm. Theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, từ tháng 01/2014 đến tháng 8/2015, thành phố Đà Nẵng không thực hiện công bố dịch vì các lý do:

- Trên địa bàn thành phố không ghi nhận các trường hợp mắc bệnh thuộc nhóm A và các dịch bệnh nguy hiểm khác. Năm 2014 ghi nhận 01 trường hợp nghi ngờ Ebola và năm 2015 ghi nhận 08 trường hợp nghi ngờ Mers-CoV, kết quả xét nghiệm đều (-); không ghi nhận các trường hợp mắc bệnh nhóm A như: cúm A(H5N1), tả...

- Đối với các bệnh thuộc nhóm B và C: Sở Y tế Đà Nẵng có ghi nhận một số ổ dịch nhỏ các bệnh như tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi tại một số quận, huyện trên địa bàn thành phố, tuy nhiên số người mắc bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa vượt quá số người mắc dự tính bình thường của ngành y tế hoặc quy mô, tính chất của bệnh dịch vẫn trong khả năng kiểm soát của cơ quan y tế.

Theo báo cáo của Sở Y tế, mặc dù chưa thực hiện việc đề xuất với UBND Thành phố công bố dịch bệnh, nhưng Sở Y tế đã chỉ đạo ngành triển khai các biện pháp phòng chống dịch, khống chế kịp thời các ổ dịch.

2. Về việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm của Sở Y tế Đà Nẵng

2.1. Về ban hành các văn bản chỉ đạo:

- Sở Y tế đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm trên địa bàn. Ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh hằng năm; kịp thời ban hành Kế hoạch phòng chống Ebola, Kế hoạch phòng chống MERS-CoV, triển khai công tác quản lý nhà nước về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

- Hằng năm, Sở Y tế đã ban hành các văn bản để hướng dẫn các đơn vị, các địa phương trong thành phố triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện các quy định của pháp luật về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND Thành phố.

2.2. Triển khai công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm:

- Sở Y tế đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền việc thực hiện các quy định của pháp luật về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm, nhất là vào các dịp cao điểm như: phòng chống Ebola, MERS-CoV, Tết Nguyên đán, mùa lễ hội, khi dịch bệnh có nguy cơ bùng phát;

- Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo theo chuyên đề về phòng chống dịch bệnh để triển khai các hoạt động chuyên môn về phòng chống dịch và việc thực hiện các quy định về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm.

2.3. Công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm:

Theo báo cáo Sở Y tế, năm 2014 và 8 tháng đầu năm 2015, Sở Y tế đã phối hợp với các ngành tích cực triển khai các hoạt động kiểm tra, đôn đốc các đơn vị y tế triển khai công tác phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, Sở Y tế chưa tổ chức thanh tra chuyên ngành hoặc kiểm tra chuyên sâu về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm tại các đơn vị y tế.

3. Kết quả kiểm tra trực tiếp của Đoàn về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm tại các đơn vị y tế

Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Đội Y tế dự phòng huyện Hòa Vang, Trạm Y tế xã Hòa Phước, kết quả kiểm tra ghi nhận:

3.1. Tại Trung tâm YTDP thành phố Đà Nẵng

- Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở tham mưu với Giám đốc Sở Y tế ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo việc khai thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm y tế quận, huyện, các đơn vị trong ngành y tế và các đơn vị y tế đóng trên địa bàn thành phố.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các khoa, phòng thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh và triển khai việc khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm.

- Thành lập các đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch bệnh.

- Bố trí sẵn sàng các trang thiết bị, hóa chất đảm bảo công tác phòng chống dịch.

- Phối hợp với các ngành chức năng triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh và thực hiện việc khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm. Thực hiện tương đối tốt việc thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo tuần, tháng, năm cho Sở Y tế và Cục Y tế dự phòng.

- Một số tồn tại, hạn chế:

+ Khi phát hiện các ổ dịch, đơn vị có thực hiện việc báo cáo phát hiện ổ dịch, báo cáo ngày tình hình dịch bệnh và báo cáo tổng kết khi ổ dịch chấm dứt, tuy nhiên chưa đúng, đủ theo quy định.

+ Theo báo cáo của Trung tâm y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng, một số Bệnh viện tuyến thành phố và bệnh viện thuộc các bộ, ngành trên địa bàn chưa thực hiện nghiêm túc việc báo cáo bệnh truyền nhiễm định kỳ theo tuần, tháng cho Trung tâm Y tế dự phòng. Hàng ngày Trung tâm phải cử cán bộ trực tiếp đến giám sát, ghi nhận các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm tại các bệnh viện.

3.2. Tại Bệnh viện Đà Nẵng

- Bệnh viện đã thành lập Ban chỉ đạo chống dịch tại bệnh viện, tổ thường trực chống dịch, tổ cấp cứu lưu động; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh MERS-CoV, Ebola, sốt xuất huyết ...; tổ chức thường trực chống dịch.

- Thực hiện báo cáo tình hình dịch bệnh tại buổi giao ban hàng ngày tại bệnh viện; hàng tháng, quý tổng hợp báo cáo cho Sở Y tế. Kịp thời thông báo cho Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, Sở Y tế và Cục Y tế dự phòng khi ghi nhận các trường hợp mắc bệnh nguy hiểm.

- Tổ chức diễn tập phòng chống dịch bệnh theo các tình huống.

- Tập huấn công tác chẩn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân cho cán bộ nhân viên y tế và các đội chống dịch; dự trữ thuốc, trang thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch.

- Bệnh viện có quy trình tiếp nhận thu dung cách ly người bệnh truyền nhiễm theo các đường lây; bố trí khu tiếp nhận đường vận chuyển khu cách ly, phòng cách ly một chiều có khu đệm bảo đảm phòng lây nhiễm. Kiểm tra các khâu chuẩn bị tại thực tế bảo đảm yêu cầu.

Một số tồn tại: Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện chưa đầy đủ báo cáo tuần, tháng cho Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng theo quy định tại Thông tư số 48/2010/TT-BYT .

3.3. Tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (Đội Y tế dự phòng)

- Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã phối hợp với Phòng Y tế tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch phòng chống dịch năm 2014, năm 2015, ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh.

- Tổ chức tuyên truyền các nội dung về phòng chống dịch bệnh trên đài truyền thanh và tuyên truyền bằng xe tuyên truyền lưu động, cấp các tờ rơi tuyên truyền, tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình.

- Thực hiện tương đối đầy đủ các loại báo cáo bệnh truyền nhiễm theo tuần, tháng, năm cho Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng thành phố.

- Một số tồn tại:

+ Việc ghi chép hồ sơ các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, sổ sách chưa đầy đủ, còn thiếu một số nội dung.

+ Năng lực xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch của một số cơ sở còn hạn chế.

3.4. Tại Trạm Y tế xã Hòa Phước

- Trạm Y tế đã tham mưu với UBND xã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch do Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, các thành viên là đại diện các ban, ngành, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Ban chỉ đạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại từng khu, xóm.

- Theo dõi, tiếp nhận các phản ánh của người dân về tình hình bệnh dịch, thực hiện xác minh kịp thời.

- Thực hiện các loại báo cáo tình hình dịch bệnh theo tuần, tháng, năm cho Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hòa Vang.

- Một số tồn tại: Báo cáo tuần, tháng chưa đúng mốc thời gian quy định (từ 00h00 ngày thứ Hai đến 24h00 ngày Chủ nhật của báo cáo tuần, từ 00h00 ngày đầu tiên đến 24h00 ngày cuối của tháng báo cáo).

III. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm:

- Sở Y tế đã tích cực tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quản lý nhà nước về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm nhằm triển khai thực hiện Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phản ánh kịp thời việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm tại địa phương, góp phần tích cực từng bước nâng cao nhận thức và thực hành pháp luật về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm.

- Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, đã kịp thời đôn đốc các đơn vị thực hiện quy định về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm.

2. Một số tồn tại, hạn chế:

- Việc triển khai thực hiện các quy định về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm tại một số đơn vị y tế còn chưa đầy đủ, chưa đúng quy định về báo cáo phát hiện ổ dịch, báo cáo ngày tình hình dịch bệnh và báo cáo tổng kết khi ổ dịch chấm dứt. Bệnh viện tuyến thành phố và bệnh viện thuộc các bộ, ngành đóng trên địa bàn chưa thực hiện báo cáo tuần, tháng.

- Việc thanh tra tại các đơn vị y tế về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm chưa được triển khai.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

Đoàn thanh tra đã trao đổi, hướng dẫn địa phương một số nội dung liên quan đến việc khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm; nhắc nhở, hướng dẫn cơ sở y tế được kiểm tra có biện pháp khắc phục, tháo gỡ những tồn tại trong việc khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm.

V. KIẾN NGHỊ

Sở Y tế Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị tiến hành khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện các quy định về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm; Sở Y tế báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm như đã nêu về Thanh tra Bộ Y tế trước ngày 30/01/2016.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Chánh Thanh tra Bộ giao Trưởng Đoàn thanh tra gửi Kết luận thanh tra cho đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Thị Xuyên (để báo cáo);
- Cục YTDP (để phối hợp);
- Sở Y tế Đà Nẵng (để thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử BYT (để đăng tin);
- Lưu: TTrB; P8; Đoàn thanh tra.

CHÁNH THANH TRA BỘ
Đặng Văn Chính