Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/KH-UBND

An Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2009; Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Báo cáo số 386/BC-BTP ngày 28/12/2017 của Bộ Tư pháp về công tác bồi thường Nhà nước năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai công tác Bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường Nhà nước theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2009 đến khi Luật TNBTCNN năm 2017 có hiệu lực thi hành.

- Tổ chức triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 theo yêu cầu đề ra tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật (ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và Kế hoạch số 744A/KH-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

- Xác định rõ nội dung, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan để các cơ quan chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác bồi thường Nhà nước.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 744A/KH-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan điều tra và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt UBND cấp huyện)

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018

2. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN năm 2017

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Doanh nghiệp Nhà nước, Cơ quan thi hành án dân sự, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp.

3. Cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản hướng dẫn Luật theo hướng dẫn của Cục Bồi thường Nhà nước

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

4. Tập trung giải quyết các vụ việc được thụ lý theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2009 và các vụ việc mới thụ lý trong năm 2018 (nếu có)

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho công chức thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu.

7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi có vụ việc xảy ra

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018

8. Tiếp tục triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, chấm điểm hiệu quả thi hành Luật TNBTCNN trong hoạt động quản lý hành chính

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

9. Củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác bồi thường Nhà nước

a) Ổn định đội ngũ công chức được giao chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác bồi thường Nhà nước.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh củng cố, kiện toàn giữ ổn định đội ngũ công chức làm công tác bồi thường Nhà nước.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Rà soát và lập danh sách đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường Nhà nước tại Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan điều tra và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường Nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện báo cáo: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường Nhà nước của cơ quan, đơn vị mình về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

- Thời gian thực hiện: 6 tháng, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện nghiêm túc triển khai thực hiện theo nội dung kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt năm 2018.

3. Giao Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng