Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 THEO LUẬT QUY HOẠCH

Thực hiện Quyết định số 1056/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp theo, Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2019, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xây dựng kế hoạch lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch thành phố theo các quy định của Luật Quy hoạch; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch năm 2017; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1056/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

b) Phân công nhiệm vụ cho các Sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra theo lĩnh vực quản lý và chức năng nhiệm vụ được giao.

c) Phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Yêu cầu

Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có nhiệm vụ:

a) Đảm bảo được các mục tiêu, nội dung, phương pháp, tiến độ lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

b) Định hướng phát triển thành phố phù hợp với quy hoạch phát triển cả nước và vùng đồng bằng sông Cửu Long; sắp xếp không gian hợp lý, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp thành phố, liên quận, huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp quận, huyện.

c) Việc triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch thành phố phải đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch.

d) Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần tập trung thời gian, bố trí sắp xếp nhân sự, kinh phí để tham gia tích cực, chủ động vào việc lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Tổ chức triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với những công việc chủ yếu sau:

1. Lập Quy hoạch thành phố

a) Lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch thành phố;

b) Xây dựng quy hoạch thành phố.

2. Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược

a) Chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược.

b) Xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược.

3. Lấy ý kiến và hoàn thiện quy hoạch

4. Trình thẩm định quy hoạch.

5. Trình HĐND thành phố thông qua quy hoạch thành phố.

6. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, THỜI GIAN HOÀN THÀNH

STT

Nhim v

Nội dung công việc chính

Cơ quan thực hiện

Đơn vị báo cáo

Cơ quan xử lý (Quyết định)

Thời hạn hoàn thành

III

Lập quy hoạch thành phố

1

Lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch thành phố

Tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn

Cơ quan Thường trực Hội đồng lập quy hoạch (Sở kế hoạch và Đầu tư)

Hội đồng lập quy hoạch

 

Tháng 9/2020-12/2020

2

Xây dựng quy hoạch thành phố

- Cơ quan Thường trực Hội đồng lập quy hoạch phối hợp với Đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiến hành lập từng nội dung quy hoạch;

- Cơ quan Thường trực Hội đồng lập quy hoạch thành phố xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên quận, huyện; tổng hợp ý kiến, đề xuất lựa chọn phương án tích hợp quy hoạch; báo cáo Thường trực HĐ lập quy hoạch xem xét quyết định những vấn đề còn ý kiến khác nhau; điều chỉnh lại phương án tích hợp theo ý kiến của Hội đồng lập quy hoạch và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố.

Đơn vị tư vấn + Cơ quan Thường trực Hội đồng lập quy hoạch

 

 

Tháng 01/2021-08/2021

3

Lựa chọn tư vấn và lập, thẩm định, trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược

- Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Lập, thẩm định và trình phê duyệt đồng thời với quá trình lập quy hoạch thành phố.

Đơn vị tư vấn + Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Tháng 9/2020-8/2021

4

Lấy ý kiến và hoàn thiện quy hoạch

- Hoàn thiện quy hoạch và gửi lấy ý kiến về quy hoạch theo Điều 19 Luật quy hoạch;

- Gửi xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; Hội đồng nhân dân thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Cơ quan Thường trực Hội đồng lập quy hoạch

UBND thành phố

Ban Thường vụ Thành ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Hội đồng nhân dân thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ

Tháng 9/2021

5

Trình thẩm định quy hoạch thành phố

- Tiếp thu các ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, hoàn thiện nội dung quy hoạch.

- Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.

Hội đồng lập quy hoạch + Đơn vị tư vấn

UBND thành ph

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 10/2020

6

Trình HĐND thành phố thông qua quy hoạch thành phố

- Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thiện quy hoạch thành phố, báo cáo UBND thành phố, trình tại Kỳ họp HĐND thành phố thông qua.

Hội đồng lập quy hoạch + Đơn vị tư vấn

UBND thành phố

HĐND thành phố (thông qua tại kỳ họp)

Tháng 11/2021

7

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

- Chuẩn bị Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Hội đồng lập quy hoạch

UBND thành phố

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2021

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chịu trách nhiệm đề xuất phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng quy hoạch; chủ động triển khai các công việc trong từng khâu, kết nối các thành viên trong Hội đồng lập quy hoạch thành phố trong triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố.

b) Tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định dự toán lập Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

c) Đề xuất lựa chọn, thuê các chuyên gia, tổ chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm tham gia vào quá trình lập kế hoạch, thủ tục đấu thầu để lựa chọn Tư vấn lập quy hoạch; báo cáo Hội đồng lập quy hoạch thành phố.

d) Phối hợp Sở Tài chính xây dựng kế hoạch vốn lập quy hoạch thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kế hoạch vốn lập quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch thành phố. Thực hiện các công việc khác được Hội đồng quy hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố phân công.

đ) Cung cấp thông tin, dữ liệu (nếu có) cho đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

2. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện thành phố. Tham gia ý kiến nội dung dự án quy hoạch để đơn vị tư vấn hoàn thiện quy hoạch thành phố. Cung cấp các thông tin, báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội làm cơ sở để xây dựng Quy hoạch thành phố. Thực hiện các công việc khác được Hội đồng quy hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố phân công.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và các nhiệm vụ khác được Hội đồng quy hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố phân công.

c) Cục Thống kê cung cấp tài liệu thống kê hàng năm của thành phố phục vụ quá trình nghiên cứu, lập quy hoạch. Thực hiện các công việc khác được Hội đồng quy hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố phân công.

d) Các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tham gia xây dựng nội dung quy hoạch, hoàn thiện nội dung quy hoạch được phân công trong quá trình lập Quy hoạch thành phố. Hoàn thành tốt trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tham gia xây dựng nội dung quy hoạch thành phố theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP. Thực hiện các công việc khác được Hội đồng quy hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố phân công.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức có hiệu quả Kế hoạch triển khai công tác lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

 


Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND TP;
- TT. UBMTTQ TP;
- UBNDTP(1);
- TV.HĐQH, Tổ công tác lập QH (QĐ3068-2018);
- Các Sở, ban ngành TP;
- UBND quận, huyện;
- Kho bạc Nhà nước TP;
- VP.UBND TP (2,3,4, Cổng TTĐT TP);
- Lưu VT. P.Cao.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Hữu Khang