Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1115/KH-UBND

Hải Dương, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỈNH HẢI DƯƠNG THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Thực hiện Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 488/SKHĐT-THQH ngày 27 tháng 3 năm 2020; UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Xây dựng Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

1.2. Phân công nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã nhằm chủ động, phối hợp triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra theo lĩnh vực, địa bàn và phạm vi quản lý hành chính.

2. Yêu cầu

2.1 Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phải bảo đảm chất lượng, tầm nhìn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo đảm nguồn lực và các điều kiện triển khai thực hiện Quy hoạch. Đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2.2 Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh và địa phương, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, địa phương trong việc lập quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2.3 Việc xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh, lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cần được tiến hành khẩn trương, chất lượng, đồng bộ, có sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn có liên quan, đáp ứng tiến độ kế hoạch đề ra.

II. NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Phân công nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với những nội dung và dự kiến thời gian thực hiện như sau: (I). Giai đoạn chuẩn bị; (II). Giai đoạn lập nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh; (III). Giai đoạn lập Quy hoạch tỉnh; (IV). Giai đoạn công bố Quy hoạch tỉnh (chi tiết như phụ biểu đính kèm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã nâng cao trách nhiệm, phối hợp kịp thời, chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thực hiện bảo đảm hoàn thành Kế hoạch. Tập trung nguồn lực tổ chức lập Quy hoạch tỉnh và phối hợp với cơ quan lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng theo quy trình, quy định của Luật Quy hoạch.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện; đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch do các cơ quan, tổ chức, UBND cấp huyện xây dựng.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp cần thiết phải sửa đổi, bổ sung những nội dung, nhiệm vụ cụ thể, tiến độ thực hiện của Kế hoạch, các đơn vị liên quan chủ động báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công nghệ - Thông tin;
- Lưu: VT, TH, CV. Hùng (50b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỈNH HẢI DƯƠNG THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Cơ quan quyết định

Dự kiến thời gian hoàn thành

I

Giai đoạn chuẩn bị

 

 

 

 

1

Giao cơ quan lập Quy hoạch tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đã hoàn thành

2

Phê duyệt dự toán kinh phí lập nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh/Sở Tài chính

UBND tỉnh

Đã hoàn thành

II

Giai đoạn lập nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh

 

 

 

 

1

Báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước (Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã

UBND tỉnh

Tháng 4 và 5/2020

2

Lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh

2.1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh;

Sở Kế hoạch và Đầu tư/Đơn vị tư vấn đấu thầu

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã

UBND tỉnh

Tháng 4 và 5/2020

2.2 Lập, phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (HSYC);

2.3. Phát hành HSYC để mời thầu;

2.4. Đánh giá HSYC và báo cáo kết quả;

2.5. Trình phê duyệt kết quả trúng thầu;

2.6. Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư/Đơn vị tư vấn đấu thầu

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 4 và 5/2020

3

Lập đề cương nhiệm vụ và dự toán

3.1. Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch;

3.2. Lập dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh theo hạng mục nội dung quy hoạch xác định trong nhiệm vụ lập quy hoạch.

Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh/Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã

UBND tỉnh

Tháng 6/2020

4

Thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch tỉnh

4.1. Lấy ý kiến về nhiệm vụ lập quy hoạch;

4.2. Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch;

4.3. Báo cáo UBND tỉnh xem xét báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, cho ý kiến.

Sở Kế hoạch và Đầu tư/Đơn vị tư vấn

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã

UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bộ kế hoạch và Đầu tư

Tháng 7 và 8/2020

5

Trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch

- Hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư/UBND tỉnh

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2020

III

Giai đoạn lập Quy hoạch tỉnh

 

 

 

 

1

Lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh

1.1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch tỉnh;

Sở Kế hoạch và Đầu tư/Đơn vị tư vấn đấu thầu

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã

UBND tỉnh

Tháng 10 và 11/2020

1.2. Lập, phê duyệt Hồ sơ mời thầu (HSMT);

1.3. Phát hành HSMT để mời thầu;

1.4. Đánh giá HSMT và báo cáo kết quả;

1.5. Trình phê duyệt kết quả trúng thầu;

1.6. Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư/Đơn vị tư vấn đấu thầu

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 10, 11 và 12/2020

2

Xây dựng quy hoạch tỉnh:

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiến hành lập từng nội dung quy hoạch được phân công trong nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện; tổng hợp ý kiến, đề xuất lựa chọn phương án tích hợp quy hoạch; báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định những vấn đề còn ý kiến khác nhau; điều chỉnh lại phương án tích hợp theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh/Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã

UBND tỉnh

Từ tháng 01/2021-01/2022

3

Xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược - ĐMC

(Lập, thẩm định đồng thời với quá trình lập quy hoạch tỉnh; thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường).

Sở Tài nguyên và Môi trường/Đơn vị tư vấn

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã

UBND tỉnh

Từ tháng 01/2021-01/2022

4

Lấy ý kiến và hoàn thiện quy hoạch.

4.1. Hoàn thiện quy hoạch và gửi lấy ý kiến về quy hoạch theo Điều 19 Luật Quy hoạch;

4.2. Báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư/Đơn vị tư vấn

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tháng 02 và 3/2022

5

Trình thẩm định Quy hoạch tỉnh

5.2 Tiếp thu các ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn thiện nội dung quy hoạch;

5.3. Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư/Đơn vị tư vấn

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã

Hội đồng thẩm định quy hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tháng 4 và 5/2022

6

Hoàn thiện quy hoạch trình UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư/Đơn vị tư vấn

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã

UBND tỉnh

Tháng 6/2022

7

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua quy hoạch

UBND tỉnh

 

HĐND tỉnh

Tháng 7/2022

8

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch

UBND tỉnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 8/2022

IV

Công bố Quy hoạch tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư/Đơn vị tư vấn

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã

UBND tỉnh

Tháng 9/2022