Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 869/KH-UBND

Lai Châu, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2021

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Nhằm kịp thời cung cấp các thông tin pháp lý, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; giúp hạn chế rủi ro pháp lý, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ổn định sản xuất, kinh doanh.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phải bám sát, thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ và các văn bản có liên quan của tỉnh.

- Hỗ trợ, giải quyết kịp thời, triệt để các yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

- Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đảm bảo tính hiệu quả, đổi mới phương thức thực hiện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của tỉnh.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp

a) Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp nhằm khuyến khích sản xuất kinh doanh và hội nhập của doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Rà soát, tham mưu ban hành mới, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND tỉnh bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cập nhật kịp thời, đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và đăng tải trên Công báo, Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật).

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.

b) Thời gian: Trong năm 2021.

3. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tổ chức phổ biến, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; tài liệu bồi dưỡng pháp luật cho các đối tượng quản lý doanh nghiệp, người làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp.

a) Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

b) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Cập nhật và đăng tải bản án, quyết định của tòa án, phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà UBND tỉnh là một bên có liên quan trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh hoặc kết nối với Cổng Thông tin điện tử công khai các văn bản này

a) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: Khi có bản án, quyết định của tòa án, phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành.

5. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tổ chức các chương trình, hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hiệu quả,... cho lãnh đạo và người lao động tại các doanh nghiệp.

a) Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.

6. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Căn cứ theo tình hình thực tiễn, Sở Tư pháp tổ chức tọa đàm hoặc ban hành văn bản nhằm hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.

7. Tư vấn, giải đáp pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cơ quan có thẩm quyền chủ động hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các hình thức như: Tư vấn pháp luật trực tiếp tại hội nghị, diễn đàn, qua email, mạng xã hội hoặc ứng dụng công nghệ thông tin khác.

a) Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.

III. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh cung cấp các bản án, quyết định của tòa án liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai mà UBND tỉnh là một bên có liên quan theo quy định tại Điều 7 Nghị định 55/2019/NĐ-CP để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh hoặc kết nối với Cổng Thông tin điện tử công khai các văn bản này.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; báo cáo kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về Sở Tư pháp khi có yêu cầu, chỉ đạo.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản khác có liên quan

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; (B/c)
- TT.Tỉnh ủy; (B/c)
- Chủ tịch, các Phó CT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu;
- Lưu: VT, Th3

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng