Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM NĂM 2021

Thực hiện Công văn số 1477/VPCP-KGVX ngày 09/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2021 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tăng cường sự đồng thuận, quyết tâm làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, Nhân dân và toàn xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chứa, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm; giải quyết triệt để các điểm có nguy cơ phức tạp về tệ nạn mại dâm tại địa bàn công cộng và trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng.

3. Tiếp tục tổ chức lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân để hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tệ nạn mại dâm; chú trọng củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực của các lực lượng chức năng chuyên trách, huy động và sử dụng có hiệu quả tối đa các nguồn lực thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống mại dâm.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Triệt xóa các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn. Phát hiện, khám phá, xử lý hình sự, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm.

2. Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm khoảng 50 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh; Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã kiểm tra 60% số cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn quản lý.

3. Duy trì công tác phòng, chống mại dâm tại 200/200 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, duy trì 90% tổng số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm gắn với các phong trào xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng nông thôn mới...

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống mại dâm; quản lý địa bàn, quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, không để phát sinh các tụ điểm mại dâm.

3. Đấu tranh, triệt xóa các điểm nghi ngờ có hoạt động mại dâm tại địa bàn công cộng và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh; không để tái hoạt động trở lại các tụ điểm hoạt động mại dâm đã triệt xóa.

4. Phát hiện, triệt phá, xét xử các ổ nhóm tổ chức môi giới mại dâm, thống kê danh sách người bán dâm bị xử phạt hành chính. Kết hợp chặt chẽ hoạt động phòng, chống mại dâm với các hoạt động phòng, chống mua bán người và phòng, chống HIV/AIDS.

5. Tập huấn nâng cao năng lực bộ máy cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm các cấp.

6. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống mại dâm

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm, hệ lụy của mại dâm đối với đời sống xã hội; nêu gương điển hình người tốt, việc tốt, địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả góp phần thay đổi nhận thức của Nhân dân về tệ nạn mại dâm. Phối hợp các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tội phạm mua bán người nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi tình dục an toàn, hạn chế nguy cơ bị mua bán, bị ép buộc làm mại dâm của người lao động khi di cư, tìm kiếm việc làm. Tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Các quy định về phòng, chống mại dâm trong cơ sở kinh doanh dịch vụ để phòng ngừa tệ nạn mại dâm.

- Tập trung tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn, khu vực biên giới, giáp ranh, phức tạp về tệ nạn mại dâm, khu vực có nhiều trường học, khu trọ của sinh viên, lao động ngoại tỉnh.

2. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm

2.1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống mại dâm

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS và các chương trình, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khác như giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 các cấp; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; thực hiện tốt cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm.

- Tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống mại dâm giữa các sở, ban, ngành tỉnh với UBND các huyện, thành phố trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giao ban, thông tin, báo cáo, thường xuyên trao đổi, kịp thời đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn.

- Thống kê, rà soát số người vi phạm tệ nạn mại dâm bị xử phạt hành chính trên địa bàn tỉnh; tổ chức tiếp cận, tư vấn, giáo dục, nắm bắt nguyện vọng của người bán dâm để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, dạy nghề, tạo việc làm, giúp họ ổn định cuộc sống không tái vi phạm hoạt động mại dâm.

2.2. Tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh phòng, chống mại dâm

- Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời những dấu hiệu hoạt động mại dâm, không để lan rộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội; tập trung giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm nghi hoạt động mại dâm được xác định, không để phát sinh tụ điểm mới hoặc tái hoạt động trở lại.

- Tăng cường các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh, trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các đường dây tổ chức hoạt động mại dâm. Đẩy mạnh công tác điều tra, công bố số điện thoại đường dây nóng, hộp thư tố giác tội phạm, vận động Nhân dân cung cấp tin liên quan đến tội phạm mại dâm, đảm bảo bí mật cho người cung cấp thông tin.

- Xét xử nghiêm minh tội phạm liên quan đến mại dâm, tăng cường xét xử lưu động các vụ án liên quan đến hoạt động môi giới, chứa chấp mại dâm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

- Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng các sản phẩm văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích dục.

- Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ; xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các địa bàn dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Thực hiện công tác hậu kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định, khắc phục thiếu sót tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã kiểm tra hoặc đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Quản lý chặt chẽ các điều kiện thành lập và hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa việc lợi dụng các hoạt động này để tổ chức hoạt động mại dâm.

- Tích cực kiểm tra hành chính, theo dõi di biến động số lao động ngoại tỉnh, đặc biệt tại những khu vực có nhiều nhà trọ, nhà cho thuê. Quản lý chặt chẽ những đối tượng nghi vấn, kịp thời phát hiện các đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm để có kế hoạch điều tra, triệt xóa.

3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống mại dâm các cấp

- Thường xuyên cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước, công tác xã hội để làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm ở địa phương.

- Tổ chức tập huấn, hội thảo, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm; Ban Chỉ đạo 138 các cấp; kiện toàn Đội Kiểm tra liên ngành 178 các cấp.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2021 từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách hiện hành và từ nguồn tài trợ, huy động của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Yêu cầu UBND các cấp quan tâm bố trí kịp thời kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm theo Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chủ trì triển khai công tác của Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm.

- Tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm; học tập, trao đổi, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ, kinh phí phòng, chống mại dâm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2021, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mại dâm.

- Dự báo tình hình và tham mưu các giải pháp phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2015 theo chỉ đạo của UBND tỉnh va Trung ương trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền cổ động, các hội diễn, hội thi, liên hoan… với chủ đề phòng, chống mại dâm.

- Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, du lịch liên quan đến phòng, chống mại dâm; chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi khiêu dâm, lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy, lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; cử thành viên tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh theo quy định.

3. Sở Y tế

- Chỉ đạo cơ sở y tế hướng dẫn và phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp vơi các sở, ban, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho người bán dâm tiếp cận, sử dụng các dịch vụ can thiệp dự phòng, khám và điều trị HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chương trình điều trị Methadone cho người bán dâm có sử dụng ma túy. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch; tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh.

4. Sở Công Thương

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng đê hoạt động mại dâm và buôn bán trái phép chất ma túy thuộc ngành quản lý; tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh; tăng cường quản lý, kiểm tra hàng hóa tại các nhà hàng, khách sạn, quán bar... xử lý nghiêm minh các vi phạm theo thẩm quyền.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội va các cơ quan liên quan căn cứ khả năng cân đối ngân sách tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

6. Công an tỉnh

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, theo dõi di, biến động người ngoại tỉnh sinh sống trên địa bàn. Phát động Nhân dân tố giác, đấu tranh mạnh mẽ với tệ nạn mại dâm, tổ chức đường dây nóng, hộp thư tiếp nhận tin, thư tố giác của Nhân dân.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm mại dâm; tổ chức điều tra, triệt phá các ổ nhóm, đường dây và tụ điểm mại dâm; gắn chương trình phòng, chống mại dâm với chương trình phòng, chống tội phạm; quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Chỉ đạo lực lượng công an các cấp tích cực kiểm tra, phát hiện, điều tra các vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến hoạt động mại dâm, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 về phát hiện, khám phá, xử lý hình sự các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm.

- Tham gia Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh; quản lý về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trọng tâm là nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, cơ sở xoa bóp (massage) và các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch; phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

- Thực hiện chế độ báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ theo quý, 6 tháng, cuối năm về kết quả đấu tranh, triệt xóa các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm và tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 tỉnh.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng, chống mại dâm; gắn thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm với các chương trình phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác ở địa bàn khu vực biên giới. Chỉ đạo lực lượng chuyên trách triển khai các biện pháp công tác biên phòng để nắm chắc tình hình, tuần tra, quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, địa bàn kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn mại dâm ở khu vực biên giới để xử lý theo quy định của pháp luật.

8. Các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh va Truyền hình tỉnh

Tiếp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm; đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng loại đối tượng, địa bàn, thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Nội dung trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm lồng ghép với tuyên truyền phòng, chống ma túy và phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp thường xuyên rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với tình hình thực tế công tác phòng, chống mại dâm.

9. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tích cực truy tố và đưa ra xét xử kịp thời các vụ án về mại dâm. Xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm, tăng cường xét xử án điểm, xét xử lưu động các vụ án về mại dâm trên địa bàn dân cư để tăng cường giáo dục, răn đe, phòng ngừa. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê công tác truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm gưi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

Phối hợp thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội; giáo dục, vận động đối tượng bán dâm tại cộng đồng không tái vi phạm, phối hợp với chính quyền trong phòng, chống mại dâm có hiệu quả. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức hiểu biết về phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

11. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn năm 2021 cho phù hợp; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện. Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác để đảm bảo kinh phí thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2021.

- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành cấp huyện theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Chỉ đạo lực lượng công an và các ban, ngành của địa phương thường xuyên khảo sát, triệt xóa các tụ điểm mại dâm trên địa bàn.

- Chỉ đạo 100% các xã, phường, thị trấn rà soát, đánh giá, tổ chức kiểm tra việc triển khai công tác phòng, chống mại dâm cấp xã để nâng cao hiệu quả phòng, chống mại dâm tại địa phương. Tăng cường hoạt động tiếp cận, tư vấn hỗ trợ về tâm lý, y tế, pháp lý, dạy nghề, tạo việc làm cho người bán dâm, giúp họ thay đổi nhận thức, hành vi, không tái vi phạm tệ nạn xã hội.

- Tổng hợp báo cáo đột xuất, định kỳ 6 tháng, cuối năm về công tác phòng, chống mại dâm, tình hình triệt xóa các tụ điểm mại dâm và xử phạt hành chính vi phạm về phòng, chống mại dâm; công tác tiếp cận, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người bán dâm tại địa bàn các xã, phường, thị trấn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cac tổ chức chính trị - xã hội và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống mại dâm bảo đảm đạt hiệu quả cao.

2. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống mại dâm gắn với việc chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Duy trì chế độ thông tin, báo cáo theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, kịp thời chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: KT, KGVX, THNC, TH-CB;
- Lưu: VT, KGVX (NCD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên