Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện Chương trình, sách giáo khoa GDPT; Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 cửa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.

Thực hiện Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông; Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông; Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020-2021.

UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương (GDĐP) trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Nội dung GDĐP thể hiện đúng các vấn đề cơ bản về văn hóa, lịch sử truyền thống, địa lý, kinh tế, hướng nghiệp, chính trị, xã hội, môi trường,... của địa phương tỉnh Kiên Giang; bổ sung cho nội dung Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; làm bộ tài liệu GDĐP chính thức để tổ chức dạy học trong hệ thống cơ sở giáo dục Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh.

Nội dung GDĐP cụ thể hóa mục tiêu của Chương trình GDPT góp phần hình thành các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh; đạt yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ của nội dung GDĐP trong từng cấp học, từng lớp học bảo đảm thiết thực, phù hợp với trình độ, định hướng nghề nghiệp của học sinh để làm cơ sở đánh giá kết quả giáo dục học sinh; vận dụng được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; được triển khai thực hiện đồng bộ, phù hợp với điều kiện dạy học của các cơ sở GDPT trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Tài liệu GDĐP xây dựng trên cơ sở đảm bảo các quy định của pháp luật. Các thuật ngữ được giải thích rõ ràng phù hợp với vùng, miền địa phương; thể thức, kỹ thuật trình bày đảm bảo theo các quy định hiện hành.

Tài liệu GDĐP xây dựng thống nhất trong toàn bậc học phổ thông, thể hiện tính liên thông; không có sự trùng lắp về nội dung giữa các lớp học; tài liệu có tính mở để giáo viên và học sinh vận dụng, cập nhật bổ sung các thông tin mới phù hợp tại mỗi vùng địa phương trong tỉnh.

Nội dung kiến thức; kỹ năng, thái độ cần đạt của nội dung GDĐP trong từng cấp học, từng lớp học phải đảm bảo thiết thực phù hợp với lứa tuổi, trình độ năng lực nhận thức, định hướng nghề nghiệp của học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời làm cơ sở đánh giá kết quả giáo dục học sinh.

Tài liệu đảm bảo vận dụng được các phương pháp hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo, năng lực tự học, nghiên cứu, vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức biên soạn, phát hành, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo tài liệu đã biên soạn đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban biên soạn, Hội đồng thẩm định đúng đủ thành phần theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện theo lộ trình của Kế hoạch.

2. Xây dựng đề cương, quy trình biên soạn, các tiêu chí thẩm định, chỉnh sửa tài liệu GDĐP trên cơ sở định hướng nội dung GDĐP về các lĩnh vực: Văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp, giáo dục quốc phòng an ninh,... theo mục tiêu yêu cầu Chương trình GDPT 2018.

3. Phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức hội thảo, giảng dạy thực nghiệm; nghiệm thu, đánh giá Tài liệu GDĐP và tổ chức thẩm định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường TH, THCS và THPT về tài liệu GDĐP trước khi đưa vào giảng dạy.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng chương trình khung GDĐP tỉnh Kiên Giang

Chương trình khung GDĐP tỉnh Kiên Giang được cấu trúc theo quy định của Chương trình GDPT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các yêu cầu cụ thể:

a) Cách thức thực hiện và thời lượng

- Cấp TH (từ lớp 1 đến lớp 5): Nội dung GDĐP được tích hp trong hoạt động trải nghiệm; thời lượng 105 tiết/năm học dành cho mỗi lớp.

- Cấp THCS (từ lớp 6 đến lớp 9): Nội dung GDĐP được tổ chức thành các chủ đề học tập; thời lượng 35 tiết/năm học/lớp.

- Cấp THPT (từ lớp 10 đến lớp 12): Nội dung GDĐP được tổ chức thành chủ đề học tập, hướng nghiệp; thời lượng 35 tiết/năm học/lớp.

b) Xây dựng các mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng, thái độ của nội dung GDĐP trong từng cấp học, từng lớp học; các trang thiết bị dạy học cần thiết đáp ứng cho việc tổ chức dạy học GDĐP.

2. Biên soạn, thẩm định tài liệu GDĐP tỉnh Kiên Giang

a) Tổ chức biên soạn tài liệu GDĐP tỉnh Kiên Giang

- Thành phần tham gia biên soạn tập hợp các chuyên gia, cán bộ khoa học am hiểu từng lĩnh vực chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019.

- Nội dung biên soạn được căn cứ vào chương trình khung GDĐP tỉnh Kiên Giang của Kế hoạch này.

- Để đảm bảo nội dung yêu cầu biên soạn tài liệu GDĐP theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Chi nhánh tại Cần Thơ) xây dựng kế hoạch và tổ chức biên soạn tài liệu GDĐP cấp TH và THPT. Nguồn kinh phí chi cho việc biên soạn do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Chi nhánh tại Cần Thơ) chi trả.

- Tiến độ biên soạn tài liệu GDĐP phù hợp với tiến độ triển khai Chương trình GDPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo từng cấp học, lớp học.

b) Thẩm định tài liệu GDĐP tỉnh Kiên Giang

- Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định tài liệu GDĐP tỉnh Kiên Giang.

- Tài liệu GDĐP được thẩm định đúng theo quy trình và thẩm quyền theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi được triển khai thực hiện ở các cơ sở giáo dục TH, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

3. Tập huấn, hướng dẫn triển khai tài liệu GDĐP tỉnh Kiên Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý về nội dung, hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học theo tài liệu nội dung GDĐP đã được Hội đồng thẩm định.

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

- Thời gian thực hiện Kế hoạch: Từ năm 2019 đến 2024, cụ thể như sau:

+ Năm học 2019-2020: Hoàn thành nội dung lớp 1;

+ Năm học 2020-2021: Hoàn thành nội dung lớp 2 và lớp 6;

+ Năm học 2021-2022: Hoàn thành nội dung lớp 3, lớp 7 và lớp 10;

+ Năm học 2022-2023: Hoàn thành nội dung lớp 4, lớp 8 và lớp 11;

+ Năm học 2023-2024: Hoàn thành nội dung lớp 5, lớp 9 và lớp 12;

- Hằng năm trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tài liệu GDĐP được sử dụng, phục vụ việc dạy và học của giáo viên và học sinh cấp TH, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung GDĐP. Tham mưu UBND tỉnh thành lập và điều hành hoạt động của Ban biên soạn, Hội đồng thẩm định tài liệu GDĐP đúng theo các văn bản quy định hiện hành. Dự toán kinh phí; thẩm định tài liệu GDĐP; tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai tài liệu GDĐP đến các cơ sở giáo dục TH, THCS, THPT trong tỉnh.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện công tác biên soạn, thẩm định tài liệu GDĐP theo quy định (nếu có sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh).

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai tài liệu GDĐP đến các cơ sở giáo dục TH, THCS, THPT trong tỉnh.

- Báo cáo tình hình thực hiện nội dung GDĐP về UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng nội dung đầu tư, kinh phí cho công tác biên soạn, thẩm định tài liệu GDĐP theo quy định hiện hành (nếu có sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh).

3. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh:

Chọn cử chuyên gia, cán bộ am hiểu về văn hóa, lịch sử truyền thống, kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường,... của địa phương, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia công tác biên soạn, thẩm định tài liệu GDĐP.

4. UBND các huyện, thành phố:

Chỉ đạo các phòng ban chức năng có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo khảo sát thu thập tài liệu về văn hóa địa phương khi có yêu cầu.

VI. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí

- Dự án Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ chi trả kinh phí biên soạn tài liệu GDĐP cấp THCS; tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cấp THCS của 05 huyện thuộc Dự án; phát tài liệu cho giáo viên và học sinh các trường thụ hưởng Dự án.

- Kinh phí biên soạn tài liệu và tổ chức thực hiện GDĐP đối với cấp TH, THPT và các trường không thụ hưởng từ Dự án ở cấp THCS được thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

- Kinh phí thẩm định tài liệu GDĐP cấp TH, THPT và các trường không thụ hưởng từ Dự án ở cấp THCS chi trả từ nguồn ngân sách sự nghiệp.

2. Nội dung chi và định mức chi

Thực hiện theo Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy nội dung GDĐP từ nguồn ngân sách sự nghiệp tập trung được giao hàng năm cho Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh Kiên Giang về tổ chức biên soạn và thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch 123/KH-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (Đảng, CQ, đoàn thể);
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP,
P. KGVX;
- Lưu: VT, vttkieu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lưu Trung

 

PHỤ LỤC

TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC BIÊN SOẠN VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG GDĐP TỈNH KIÊN GIANG
(Kèm theo Kế hoạch số
84/KH-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang)

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Xây dựng kế hoạch, thành lập ban biên soạn, dự toán kinh phí

 

 

 

1

Ban hành Kế hoạch biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung GDĐP trong Chương trình GDPT.

UBND tỉnh

 

Tháng 9/2019

2

Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức biên soạn và thực hiện nội dung GD địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)

Các đơn vị có liên quan

Tháng 9/2019

3

Thành lập Ban biên soạn, Hội đồng thẩm định.

Sở GDĐT tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Tháng 10/2019

4

Dự toán kinh phí tổ chức biên soạn nội dung GDĐP.

Sở GDĐT

Sở KH&ĐT, Sở Tài chính (nếu có sử dụng ngân sách nhà nước)

Tháng 10/2019

II

Xây dựng chương trình khung

 

 

 

1.

Xây dựng chương trình khung

Sở GDĐT

Các thành viên Ban biên soạn

Tháng 11/2019

2.

Thẩm định chương trình khung

UBND tỉnh

Các thành viên Hội đồng thẩm định

Tháng 12/2019

Ill

Biên son ni dung

 

 

 

1

Lớp 1

 

 

Hoàn thành tháng 5/2020

2

Lớp 2, lớp 6

 

 

Hoàn thành tháng 5/2021

3

Lớp 3, lớp 7, lớp 10

Sở GDĐT

Các thành viên Ban biên soạn

Hoàn thành tháng 5/2022

4

Lớp 4, lớp 8, lớp 11

Sở GDĐT

Các thành viên Ban biên soạn

Hoàn thành tháng 5/2023

5

Lớp 5, lớp 9, lớp 12

Sở GDĐT

Các thành viên Ban biên soạn

Hoàn thành tháng 5/2024

IV

Thẩm định nội dung biên soạn, trình Bộ GDĐT phê duyệt

 

 

 

1

Lớp 1

UBND tỉnh

Các thành viên Hội đồng thẩm định

Hoàn thành tháng 6/2020

2

Lớp 2, lớp 6

UBND tỉnh

Các thành viên Hội đồng thẩm định

Hoàn thành tháng 6/2021

3

Lớp 3, lớp 7, lớp 10

UBND tỉnh

Các thành viên Hội đồng thẩm định

Hoàn thành tháng 6/2022

4

Lớp 4, lớp 8, lớp 11

UBND tỉnh

Các thành viên Hội đồng thẩm định

Hoàn thành tháng 6/2023

5

Lớp 5, lớp 9, lớp 12

UBND tỉnh

Các thành viên Hội đồng thẩm đnh

Hoàn thành tháng 6/2024

V

Biên tập, in ấn và phát hành sách

 

 

 

1

Lớp 1

Sở GDĐT

Nhà xuất bản

Tháng 8/2020

2

Lớp 2, lớp 6

Sở GDĐT

Nhà xuất bản

Tháng 8/2021

3

Lớp 3, lớp 7, lớp 10

Sở GDĐT

Nhà xuất bản

Tháng 8/2022

4

Lớp 4, lớp 8, lớp 11

Sở GDĐT

Nhà xuất bản

Tháng 8/2023

5

Lớp 5, lớp 9, lp 12

Sở GDĐT

Nhà xuất bản

Tháng 8/2024

VI

Tập huấn, triển khai

 

 

 

1

Lớp 1

Sở GDĐT

Phòng GDĐT, các trường THPT và các đơn vị có liên quan.

Tháng 9, 10/2020

2

Lớp 2, lớp 6

Sở GDĐT

Phòng GDĐT, các trường THPT và các đơn vị có liên quan.

Tháng 9, 10/2021

3

Lớp 3, lớp 7, lớp 10

Sở GDĐT

Phòng GDĐT, các trường THPT và các đơn vị có liên quan.

Tháng 9, 10/2022

4

Lớp 4, lớp 8, lớp 11

Sở GDĐT

Phòng GDĐT, các trường THPT và các đơn vị có liên quan.

Tháng 9, 10/2023

5

Lớp 5, lớp 9, lớp 12

Sở GDĐT

Phòng GDĐT, các trường THPT và các đơn vị có liên quan.

Tháng 9, 10/2024