Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/KH-UBND

Cà Mau, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP NGÀY 05/12/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, TẠO NGUỒN CÁN BỘ TỪ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ

Thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 140/2017/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền trong việc thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ bảo đảm mục tiêu, yêu cầu của chính sách.

b) Xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

c) Cụ thể hóa các nội dung được quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung các chính sách phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu được mục đích và ý nghĩa của chính sách.

b) Việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng và đãi ngộ đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung của chính sách

Đẩy mạnh quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phương pháp phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền trong việc thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

2. Phát hiện sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau căn cứ vào nhu cầu công việc tại cơ quan, đơn vị, chủ động liên hệ với các cơ sở giáo dục đại học để phát hiện, tìm hiểu những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP để xem xét tuyển dụng cho phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

a) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông qua xét tuyển sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và phải chịu trách nhiệm về chất lượng tuyển dụng đúng người, đúng việc, sử dụng đúng chuyên môn đào tạo của người được tuyển dụng.

b) Hàng năm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tuyển dụng có trách nhiệm rà soát, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của cơ quan, đơn vị mình và thông báo công khai nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng.

4. Chính sách đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi được tuyển dụng

a) Sau khi tuyển dụng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện các chế độ, chính sách về tập sự, bổ nhiệm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để người được tuyển dụng đáp ứng yêu cầu trong các lĩnh vực công tác.

b) Bố trí công việc phù hợp ngành nghề được đào tạo và tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

c) Sau khi được tuyển dụng, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trách nhiệm không ngừng rèn luyện, học tập, nghiên cứu cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm công tác, quản lý và năng lực nghiên cứu khoa học.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được bố trí từ kinh phí ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và kinh phí của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức, viên chức; kinh phí tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2. Huy động nguồn lực theo quy định của pháp luật để thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

a) Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;

b) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền trong việc thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của chính sách;

c) Căn cứ vào tình hình sử dụng biên chế, vị trí việc làm báo cáo nhu cầu cần tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và chủ động phát hiện, tổng hợp, lập danh sách những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01/12 hàng năm (qua Sở Nội vụ) để báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, đưa vào diện áp dụng chính sách;

d) Công bố kết quả tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời, gửi kết quả tuyển dụng về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để báo cáo Bộ Nội vụ tổng hợp, theo dõi và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ toàn quốc.

2. Sở Nội vụ

a) Có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp nhu cầu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để phối hợp với Bộ Nội vụ theo dõi, tiếp nhận, quản lý;

b) Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP gửi về Bộ Nội vụ;

c) Tổng hợp kết quả tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo, đài địa phương tổ chức tuyên truyền về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí đảm bảo thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các phòng khối NCTH, HC-TC (VIC);
- Lưu: VT, Ng07, M.A08/7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân