Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 11 VÀ PHÁP LỆNH ĐƯỢC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 và pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức thi hành, tuyên truyền đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả 07 Luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 và 01 pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phiên họp thứ 46 thông qua (viết tắt là các Luật, pháp lệnh).

1.2. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

2.1. Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, phân công trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

2.2. Việc thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Trách nhiệm chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành các Luật, pháp lệnh:

1.1. Sở Tư pháp chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành Luật Tiếp cận thông tin;

1.2. Sở Tài chính chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành các luật:

(1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế;

(2) Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi);

1.3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành Luật Báo chí (sửa đổi);

1.4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành Luật Trẻ em;

1.5. Sở Y tế chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành Luật Dược (sửa đổi);

1.6. Sở Ngoại vụ chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành Luật Điều ước quốc tế (sửa đổi);

1.7. Sở Công thương chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành Pháp lệnh Quản lý thị trường.

2. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Luật, pháp lệnh

2.1. Tổ chức Hội nghị chuyên đề:

a) Tổ chức Hội nghị chuyên đề cấp tỉnh triển khai phổ biến các Luật, pháp lệnh tới lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; lãnh đạo UBND, Trưởng Phòng Tư pháp huyện, thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Ngoại vụ, Công thương.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

b) Tổ chức Hội nghị chuyên đề cấp huyện để triển khai phổ biến các Luật, pháp lệnh tới lãnh đạo, cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, pháp lệnh đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan được giao trách nhiệm chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành các Luật, pháp lệnh nêu tại Mục 1 Phần II Kế hoạch.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung các Luật, pháp lệnh cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước và giải quyết công việc cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan được giao trách nhiệm chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành các Luật, pháp lệnh nêu tại Mục 1 Phần II Kế hoạch.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2016.

2.3. Biên soạn tài liệu tuyên truyền để cung cấp cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan được giao trách nhiệm chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành các Luật, pháp lệnh nêu tại Mục 1 Phần II Kế hoạch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.4. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan có Trang thông tin điện tử; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan được giao trách nhiệm chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành các Luật, pháp lệnh nêu tại Mục 1 Phần II Kế hoạch.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.5. Tổ chức các Hội thi tìm hiểu pháp luật và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện theo chương trình, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị.

3. Công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật

3.1. Lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của chính quyền địa phương theo phân cấp của Luật, pháp lệnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Ngoại vụ, Công thương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2016.

3.2. Rà soát văn bản do HĐND, UBND các cấp ban hành liên quan đến lĩnh vực các Luật, pháp lệnh điều chỉnh nhằm phát hiện và kiến nghị, đề xuất với các cơ quan ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản có nội dung không còn phù hợp với các Luật, pháp lệnh, văn bản hướng dẫn thi hành và tình hình thực tế của địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan được giao trách nhiệm chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành các Luật, pháp lệnh nêu tại Mục 1 Phần II Kế hoạch; UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

3.3. Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo phân cấp.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan được giao trách nhiệm chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành các Luật, pháp lệnh nêu tại Mục 1 Phần II Kế hoạch tham mưu ban hành đối với văn bản thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Theo phân cấp của Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh.

4. Thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Luật, pháp lệnh

4.1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các Luật, pháp lệnh.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan được giao trách nhiệm chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành các Luật, pháp lệnh nêu tại Mục 1 Phần II Kế hoạch.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện theo chương trình, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị.

4.2. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Luật, pháp lệnh.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan được giao trách nhiệm chủ trì triển khai và theo dõi việc thi hành các Luật, pháp lệnh nêu tại Mục 1 Phần II Kế hoạch.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Trung ương về việc sơ kết, tổng kết từng Luật, pháp lệnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả, kịp thời các nội dung công việc được giao.

2. Sở Tài chính tham mưu với cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các thành viên của Mặt trận thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện các Luật, pháp lệnh.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; Báo cáo
- Thường trực Tỉnh ủy; Báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo
- Chủ tịch UBND tỉnh; Báo cáo
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; Thực hiện
- Các sở, ban, ngành; Thực hiện
- UBND các huyện, thành phố; Thực hiện
- CVP, các PCVP UBND tỉnh; Thực hiện
- Phòng HCTC, QTTV, TTHN tỉnh;
- TP, PTP, CV khối NCTH;
- Lưu: VT, NC (P.Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Anh