Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 8261/KH-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch Bảo vệ và phát triển quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Khẳng định vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước;

Nâng cao trách nhiệm, khuyến khích và thu hút sự quan tâm, hợp tác đông đảo người tiêu dùng, cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp bằng những hành động thiết thực tạo nên hiệu quả và tính xã hội hóa ngày càng cao của các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Kế hoạch Bảo vệ và phát triển quyền lợi người tiêu dùng năm 2020 tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phát huy được các nội dung tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng và đảm bảo mục đích, yêu cầu tại Kế hoạch số 8261/KH-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020.

II. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ

1. Thời gian tổ chức

Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2020, trong đó các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” sẽ được tổ chức từ ngày 15/3/2020 đến ngày 31/3/2020.

2. Chủ đề

Chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 là “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử”

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Nội dung tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam”

1.1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tuyên truyền mục đích ý nghĩa ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam và các hoạt động liên quan đến chủ đề “Bảo v người tiêu dùng trong thương mại điện tử” tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông, Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông; Trung tâm Văn hóa Thể thao, Truyền thông các huyện, thành phố.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đắk Nông; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Văn hóa Thể thao, Truyền thông các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020.

d) Kinh phí thực hiện: Các đơn vị tự cân đối trong dự toán giao năm 2020 để triển khai thực hiện.

1.2. Tuyên truyền bằng hình thức băng rôn, khẩu hiệu

a) Nội dung tuyên truyền, biểu ngữ như sau:

- Hãy là người tiêu dùng thông thái trong thương mại điện tử;

- Bảo vệ thông tin của người tiêu dùng là trách nhiệm của Doanh nghiệp;

- Lộ thông tin cá nhân có thể gây thiệt hại cho người tiêu dùng về sức khỏe, tài sản, tính mạng;

- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội;

- Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững;

- Người tiêu dùng có quyền biết thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ khi mua sắm trực tuyến;

- Người tiêu dùng có quyền được an toàn, khiếu nại và bồi thường;

- Không tiêu dùng hàng hóa có hại cho sức khỏe và môi trường;

- Hãy tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng;

- 1800-6838 - Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc.

b) Hình thức: Tuyên truyền trực quan thông qua

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ quan, đơn vị;

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các tuyến đường chính tại thành phố Gia Nghĩa; tại các chợ, siêu thị và các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.

c) Đơn vị thực hiện:

- Đối với việc treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ quan, đơn vị: các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Đối với việc treo băng rôn, khẩu hiệu tại các tuyến đường chính, các chợ, siêu thị và các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa: Sở Công Thương thực hiện.

d) Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/3/2020 đến ngày 31/3/2020.

đ) Kinh phí thực hiện:

- Đối với việc treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ quan, đơn vị: Các đơn vị tự cân đối trong dự toán giao năm 2020 để triển khai thực hiện.

- Đối với việc treo băng rôn, khẩu hiệu tại các tuyến đường chính, các chợ, siêu thị và các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa: Sở Công Thương sử dụng kinh phí 90.000.000 đồng, giao tại Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh.

1.3. Thực hiện phóng sự với chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử”

a) Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan.

b) Thời gian thực hiện: Trong tháng 3 năm 2020.

c) Kinh phí thực hiện: 25.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng chẵn), giao tại Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh.

2. Tổ chức lớp tập huấn phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp

a) Nội dung tập huấn, phổ biến: Tuyên truyền định hướng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; cảnh báo, ngăn ngừa chủ động đối phó với hoạt động bán hàng đa cấp bất chính.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương phối hợp với đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Trong tháng 6 năm 2020.

d) Kinh phí thực hiện: 110.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng chẵn), giao tại Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

- Làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh:

+ Đối với các hoạt động hưởng ứng “Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam”: Báo cáo trước ngày 30 tháng 4 năm 2020, tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.

+ Đối với nội dung lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp: Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 7 năm 2020.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện việc treo băng rôn theo kế hoạch này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nội dung tuyên truyền nội dung tại kế hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các Phòng, ban trực thuộc của đơn vị; Ban quản lý các chợ trên địa bàn huyện treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị và các chợ; đồng thời đưa tin trên các phương tiện thông tin của huyện nhằm tuyên truyền cho người tiêu dùng biết về ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; Tổng hợp, đánh giá và báo cáo về Sở Công Thương kết quả triển khai các hoạt động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại địa phương.

5. Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Chủ động triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

6. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Chủ động phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương) trước ngày 10/4/2020 để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Đài PT và TH tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN(H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hải